Tuesday, April 8, 2008

Teknologi dan Perniagaan

segala berkaitan Teknologi dan Perniagaan di sini

32 comments:

Ahmad bin Talib said...

MAY 2006
bahagian A: 30 markah

1. Nyatakan 4 ciri firma Jepun yang berbeza berbanding dengan firma Malaysia dari aspek pengurusan dan pembangunan sumber manusia

2. senaraikan 3 cabaran perniagaan yang perlu dihadapi oleh pengusaha pada hari ini

3. terangkan secara ringkas 3 kesan positif dan 3 kesan negatif kehadiran ekspatriat di Malaysia

4. Kerajaan Neverland inigin merangsang permintaan melalui penciptaan pasaran. apakah kaedah yang boleh digunakan? apakah kesan kaedah ini terhadap permintaan teknologi

5.peranan kerajaan dalam fasa pembangunan teknologi di Jepun melibatkan 2 fasa. nyatakan fasa-fasa ini

6. Program offset merupakan salah satu kaedah pembangunan teknologi luaran. berikan 3 objektif program offset

7. Syarikat Landmark merancang untuk mengambil tenaga kerja asing bagi melatih dan membangunkan tenaga mahir tempatan mereka?

8. clark dan fujimoto (1991) mengklasifikasikan pasukan pengurusan projek kepada 4 kategori. senaraikan semua kategori tersebut

Bahagian B (20 markah)

1. Terangkan 5 cabara masa hadapan untuk mengatasi perubahan yang terdapat dalam orde ekonomi baru (20 m)

2. Manusia memanfaatkan teknologi untuk menyempurnakan proses nilai tambah. huraikan maksud proses nilai tambah dalam teknologi (20 m)

Ahmad bin Talib said...

december 2006
Bahagian A (30 markah)

1. Pemindahan teknologi melalui pembangunan msumber manusia oleh firma asing terbahagi kepada 3 peringkat. terangkan 3 peringkat tersebut

2. berikan definisi "fasa catch up" dan "fasa inovasi sendiri"

3. teknologi mempunyai 4 komponen asas. terangkan dengan ringkas keempat-empat komponen tersebut

4. senaraikan 3 kriteria yang membolehkan konsep ko opetisi dilaksanakan dengan efektif

5. kaedah Delphi adalah salah satu kaedah yang digunakan unruk meramalkan teknologi. Huraikan dengan jelas bagaimana kaedah ini dilakukan

6. Nyatakan 3 bentuk inovasi yang biasa dilakukan dalam sesebuah perniagaan. berikan contoh yang sesuai

7. Senaraikan 3 komponen asas pengurusan perniagaan dan huraikan dengan ringkas setiap satu

8. pengetahuan adalah penjana utama ke arah pertumbuhan ekonomo baru. nyatakan tiga kebaikan yang dinikmati oleh perniagaan ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan


Bahagian B (10 Markah)

Pengurusan syarikat bertanggungjawab menguruskan proses-proses inovasi supaya daya saing organisasi menjadi mantap. oleh itu, pihak pengurusan perlu membuat penilaian mengenai potensi inovasi syarikat mereka. bincangkan faktor-faktor penting yang memberi sumbangan kepada penilaian kebolehan dan perancangan inovasi syarikat

Ahmad bin Talib said...

MAY 2007
BAHAGIAN A: 40 MARKAH

1. Nyatakan 2 situasi yang berlaku dalam kitaran hayat produk semasa
(a) Fasa Pengenalan
(b) Fasa Kematangan
(c) Fasa Penurunan
2. senaraikan 3 cabaran perniagaan yang dihadapi oleh pengusaha pada zaman alaf baru ini

3. Dalam pembangunan produk baru, antara 30%-60% produk yang diperkenalkan gagal dipasaran. senaraikan 4 faktor kegagalan dalam membangunkan sesebuah produk baru

4. senaraikan 3 komponen asas pengurusan perniagaan dan huraikan dengan ringkas setiap satunya

5. berikan definisi paten dan hakcipta

6. program 'offset' merupakan salah satu kaedah pembangunan teknologi secara luaran. berikan 3 objektif program offset

7. syarikat landmark membawa masuk tenaga kerja asing bagi melatih dan membangunkan tenaga kerja tempatan. apakah kelebihan dan kekurangan memiliki tenaga kerja asing di syarikat tersebut

8. berikan definisi fasa 'Catch Up' dan fasa 'self-Innovation'

9. Clark dan Fujimoto (1991) mengklasifikasikan pasukan pengurusan projek keapda 4 kategori. senaraikan semua kategori tersebut

10. Terangkan dengan ringkas 4 strategi yang boleh diambil oleh syarikat di Malaysia bagi menghadapi cabaran pembangunan teknologi pada era globalisasi yang berteraskan pengetahuan


BAHAGIAN B:10 mARKAH

1. Terangkan dengan ringkas sama ada Malaysia telah berjaya atau tidak dalam pemindahan teknologi khususnya dari Jepun. Apakah masalah-masalah pembangunan teknologi yang dihadapi oleh Malaysia dan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi dalam menangani permasalahan ini.

suja said...

MAY 2006
Bahagian A
Soalan 1:

Dimana kegigihan Jepun dalam membangunkan sumber manusianya yang seiring dengan pembangunan dalam bidang teknologi. Peranan kerajaan negara Jepun dan pembangunan teknologi dimana dapat dilihat dalam 2 fasa iaitu fasa catch-up @ peringkat mengimport teknologi dan fasa inovasi¬-sendiri @ peringkat pendahuluan teknologi.

Dimana di fasa catch-up adalah didapati bahawa pembangunan teknologi firma-firma,Jepun adalah selaras dengan dasar-dasar awam dan objektif firma itu sendiri. Jepun lebih memberi penekanaan utama kepada tenaga kerja dan inovasi yang mana berbeza drngan pendekatan ekonomi konvensional.


Soalan 2:

(i) alam sekitar yang lebih kompetitif
(ii) keadaan yang tak menentu
(iii) kebergantungan kepada ilmu


Soalan 3:

Kesan Positif: a) kemungkinan pemindahan teknologi dan kompetensi baru kepada
pekerja tempatan.
b) pengetahuan pasaran luar negara.
c) kemampuan berunding dengan pedagang luar negara terutama bagi
industri kecil dan sederhana tempatan yang umumnya kurang memiliki
maklumat terkini dan kemampuan lobbying.

Kesan Negatif: a) timbulnya pelbagai masalah budaya dan sosial
b) hilangnya kesempatan bekerja untuk pekerja tempatan apabila
pemindahan pengetahuan dan kemahiran tak berlaku.
c) kos yang tinggi untuk mengambil tenaga luar bekerja didalam negara.


Soalan 4:

Kaedah: a) mancipta pasaran dalam negeri melalui gantian import.
b) mamanfaatkan pasaran antarabangsa melalui pembangunan perdagangan
oreintasi import.

Kesan : a) perusahaan nasional tidak terdorong untuk meningkatkan kemampuan
Teknologi lebih cenderung memanfaatkan pasaran tempatan
b) ini terjadi kerana pasaran dalam negeri tidak cerewet dan tidak ada persaingan
sehingga tidak ada usaha untuk meningkatkan kualiti produk dan
perkhidmatan.

Soalan 5:

a) Fasa catch-up @ peringkat mengimport teknologi.
b) Fasa inovasi-sendiri @ peringkat pendahuluan teknologi


Soalan 6:

a) penggunaan sumber-sumber tempatan secara optimum
b) mengalakkan pertumbuhan industri tempatan
c) pemindahan teknologi
d) mengurangkan pengaliran keluar wang asing
e) meningkatkan keupayaan eksport negara


Soalan 7:
Kelebihan : a) kemungkinan pemindahan teknologi dan kompetensi baru kepada pekerja
tempatan.
b) pengetahuan pasaran luar negara
c) kemampuan berunding dengan pedagang luar negara terutama bagi
industri kecil dan sederhana tempatan yang umumnya kurang memiliki
maklumat termasukla kemampuan lobbying.

Keburukkan: a) timbulnya berbagai masalah kebudayaan dan sosial
b) hilangnya kesempatan kerja untuk pekerja tempatan apabila pemindahan
pengetahuan dan kemahiran tak berlaku.

Soalan 8:

- pembangunan teknologi kompensif yang sedia ada untuk meningkatkan daya saing yang ada.
- penambahan kumpulan teknologi sedia ada
- penghasilan generasi teknologi seterusnya
- penghasilan teknologi baru
- pengumuman projek light weight.

Bahagian B
Q1. 5 cabaran masa hadapan untuk mengatasi perubahan yang terdapat di dalam orde baru ekonomi.
A)Alam sekitar yang lebih kompetitif
- Proses globalisasi telah membawa kepada persekitaran yang lebih kompetitif.
- Teknologi yang berkembang dengan cepat juga menyebabkan persekitaraan yang lebih kompetitif.
B)Keadaan yang tidak menentu
- Dalam persekitaran ekonomi baru ini, syarikat perniagaan hari ini dijangka akan terdedah kepada keadaan yang semakin tidak menentu.
- Syarikat perniagaan selalu terperangkap dengan perubahan mendadak yang berlaku tanpa disedari.
- Dapat dikawal dengan teknik dan strategi yang sesuai.
C)Kerbergantungan kepada pengetahuan
- Penekanan masa lalu yang diberikan kepada sistem ilmu pengurusan maklumat dan pemprosesan kini perlulah diubah kepada sistem ilmu yang boleh digunakan dalam keseluruhan rangkaian perniagaan.
D)Kepentigan kepantasan
- Dalam ekonomi baru, keuntungan diperolehi oleh mereka yang paling cepat mengenal pasti perubahan dan yang pertama sekali mengeksploitasi peluang ¡V peluang baru.
E)Peningkatan ketelusan dan pemakluman
- Dalam era ekonomi baru ini, syarikat perniagaan menghadapi permintaan bagi maklumat yang lebih baik, pemakluman yang lebih jelas dan sistem yang lebih telus.
Q2.Maksud proses nilai tambah di dalam teknologi adalah proses kompleks yang berjalan terus menerus dan hannya daripada dikatakan berhasil jika pemanfaatan mesin, kemahiran manusia dan bahan mentah sepenuhnya dapat disepadukan oleh teknologi sehingga menghasilkan produk yang bernilai lebih tinggi dari nilai bahan mentah asal. Kerana sepadu inilah maka teknologi merupakan unsur yang paling penting dalam proses nilai tambah .
Semakin efisien dan produktif proses nilai tambah, semakin meningkat taraf hidup manusia. Taraf hidup manusia yang meningkat melahirkan cara berfikir, ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju. Maka lahirlah suatu lingkaran peningkatan antara tingkat perkembangan teknologi kerana peningkatan taraf kehidupan manusia yang berterusan. Lingkaran ini akan berterusan selagi manusia mempunyai kehendak dan keinginan kepada cara hidup yang lebih selesa.
Oleh itu, wujudnya teknologi dalam kehidupan manusia bererti akan berlakulan kemungkinan peningkatan kemampuan pengeluaran dan seterusnya peningkatan taraf kehidupan sesuatu masyarakat.

Dari,
Kumpulan-Suja n Gang

nur said...

December2006
bahagian A

1.(i)Pengambilan pekerja dengan memberikan kemahiran yang diperlukan kepada pekerja tempatan melalui program latihan.
(ii)Memajukan para pekerja yang telah dilatih ke setiap bidang/bahagian dan menukarkan secara perlahan-lahan pekerja asing yang digunakan untuk melatih pekerja supaya betul-betul mampu melaksanakan kerja.
(iii)Pusingganti pekerja yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang pengurusan.

2.(i)Fasa Catch up=peranan dimainkan oleh MITI yang bertindak sebagai pengawas kepada pembangunan teknologi asing dan juga sebagai perunding.
(ii)Fasa Inovasi Sendiri=penglibatan pihak kerajaan mula dikurangkan sebaliknya firma memainkan peranan aktif dalam menjana keupayaan inovasi mereka.

3.Empat komponen asas:
i)Technoware=elemen yang merangkumi bahan-bahan
ii)Humanware=elemen manusia dalam sistem teknologi
iii)Infoware=komponen dokumen/maklumat dalam sistem teknologi.
iv)Orgaware=elemen institusi dalam sistem teknologi

4.Tiga kriteria:
i)Industri dan pasaran yang besar dan berkembang
ii)Industri yang tinggi risikonya
iii)Keperluan kepada satu standard

5. i)Menggunakan alatan seperti set soal selidik yang standard diedarkan kepada setiap pakar panel
ii)Data yang diterima pada pusingan pertama dianalisis dan dapatannya akan diedarkan kepada ahli panel untuk diteliti dan dinilai semula.
iii)Data dalam pusingan kedua turut dianalisis semula dan dapatannya diserahkan semula kepada ahli panel untuk memberi komen yang selanjutnya.
iv)Pusingan seterusnya akan dilakukan sekiranya masih berlaku percanggahan pandangan oleh ahli panel.

6.i)Inovasi bersifat evolusi
contoh:perubahan evolusi motor berenjin wap kepada enjin motor.
ii)Inovasi bersifat revolusi
contoh:komunikasi tanpa wayar
iii)Inovasi bersifat arkitektual
contoh:perubahan daripada komputer kepada laptop.

7.Tiga komponen asas:
i)perancangan=menentukan strategik yang komprehensif untuk syarikat membahagikan modal dengan cara yang boleh menyokong untuk mencapai strategik.
ii)operasi=proses perlaksanaan aktiviti perniagaan berasaskan perancangan yang sistematik.
iii)kawalan=proses untuk menilai dari semasa ke semasa samada kerj yang dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi menjurus kepada pencapaian matlamat yang telah ditetapkan.

nur said...

8.Tiga kebaikan:
i)Keupayaan untuk menterjemahkan ilmu
ii)Pendekatan strategik yang baru
iii)Mengenalpasti ilmu yang diterjemahkan

Bahagian B

1.Faktor-faktor penilaian kebolehan inovasi syarikat adalah:
Sumber-sumber yang ada dengan dimensi terhadap tahap pembiayaan aktiviti R&D berbanding dengan peratusan jualan dan pesaing utama dan kompetasi yang unik dalam bidang teknologi yang berkaitan dengan perniagaan yang dijalankan.
Faktor yang kedua ialah strategik inovasi syarikat pesaing yang dimensinya adalah sistem perisikan dan banyaknya data yang diperoleh dari pesaing dan keupayaan untuk mengenalpasti,menganalisis dan mengamal strategik inovatif syarikat pesaing.
Faktor ketiga ialah persekitaran teknologi yang menilai keupayaan untuk meramal teknologi dalam pelbagai bidang,keupayaan meramal kesan silang atur pelbagai teknologi,keupayaan menilai teknologi dalam pelbagai bidang dan keupayaan mengenalpasti peluang teknologi dalam pelbagai bidang.
Faktor yang terakhir ialah struktur dan budaya organisasi di mana ia menilai keupayaan untuk menguruskan pemindahan teknologi daripada penyelidikan kepada proses pembangunan dan keupayaan untuk mengintegrasikan pelbagai bahagian dalam organisasi untuk proses pembangunan produk baru.
Data-data ini dapat membantu syarikat untuk mengenalpasti tahap kebolehan inovatif dalam organisasi mereka.Faktor-faktor ini juga bertujuan untuk merangka strategi inovasi syarikat.

nur said...

may 2007
bahagian a

1. Fasa pengenalan
- Pengusaha memperkenalkan pelbagai variasi produk
- Prihatin terhadap maklum balas pengguna dan berusaha untuk memperbaiki kelemahan sesuatu produk.
fasa kematangan
- Menghentikan pengeluaran model yang tidak kos efektif
- memberi tumpuan kepada model yang mampu bersaing dalam pasaran yang semakin kompetitif.
fasa penurunan
- berlakunya diversifikasi
- penentuan untuk meneruskan atau menamatkan sesbuah perniagaan.

2. - Alam sekitar yang lebih kompetitif
- Keadaan yang tidak menentu
- Kepentingan kepantasan

3. -posisi yang tidak kompetitif
- andaian prestasi tidak tepat
- prestasi teknikal yang rendah
- kepakaran pengeluaran terhad

4. -perancangan
menentukan matlamat dan aktiviti yang sesuai untuk mencapai misi dan visi organisasi
- kawalan
proses untuk menilai dari semasa ke semasa sama ada kerja yang di lakukan oleh semua pihak dalam organisasi menjurus kepada pencapaian mkatlamat sesebuah organisasi.
- operasi
proses perlaksanaan aktiviti perniagaan berasaskan perancangan yang sistematik.

5. paten
-hak monopoli yang dianugerahkan kepada pencipta atau inovator
hakcipta
- hak monopli terhad yang berkaitan dengan perisian, bahan muzik dan literatur.

6. - penggunaan sumber tempatan
- menggalakkan pertumbuhan industri tempatan
- pemindahan teknologi

7. Kebaikan
- Kemungkinan pemindahan teknologi dan kompentasi baru kepada pekerja tempatan
Keburukan
-Timbul pelbagai masalah kebudayaan dan sosial.

8. catch-up
-MITI Jepun bertindak sebagai pengawas kepada pembangunan teknologi asin dan sebagai perunding terhadap syarat-syarat perlesenan denagn firma-firma atau inovator asing.
self innovation
- penglibatan pihak kerajaan di kurangkan dan firma sendiri akan memainkan peranan aktif dalam menjana keupayaan inovasi mereka.

9. - sturktur fungsian
- pengurusan projek lightweight
- pengurusan projek heavyweight
- pasukan projek berautonomi

10. - pembaikan teknologi sedia ada.
- penambahan kumpulan teknologi sedia ada
- penghasilan generasi teknologi selanjutnya
- penghasilan teknologi baru.

bahagian b

- cabarn berteraskan ilmu
kejayaan masa hadapn bergantung kepada ekonomi yang berasaskan ilmu yang penting dalam menentukan prestasi.ia dapat di lakukan dengan mengenal pasti ilmu yang di perlukan o0leh sesebuah syarikat dan menstruktur dan menyebarkan maklumat tersebut ke semua bahagian syarikat.
cabaran menentukan standard prestasi
- prestasi perlu ditanda aras denagn cara yang terbaiik yang di wujudkan untuk mengawal dan memeriksa kemajuan prestasi dari semaa ke semasa. dalam konteks ini cabaran utama pengusaha adalah untuk membentuk indeks tanda aras yang realistik dan praktikal.
menggalakkan perkongsian strategik
- usahawan tempatan perlu membentuk program yang boleh mengenal pasti dan menerokai pelbagai bentuk kemudahan pakatan kerjasama yang dapat memperkukuhkan perniagaan mereka. Di mana perkongsian ini berfaedah terutamanya pada syarikat kecil yang tidak mempunyai kemahiran dan sumber untuk menjalankan RND atau untuk menjalankan kaji selidik pelanggan.
mempertingkatkan kapasiti
- usahawan perlu melabur secara berterusan bagi meningkatkan keupayaannya supaya mampu bertahan dalam persekitaran perniagaan yang sentiasa berubah dan tidak menentu.Kedudukan firma juga akan lebih kukuh jika ia bergantung kepada teknologi terkini dengan memaksimumkan penggunaannya.

Malaysia mempunyai segala keupayaan dari segi institusi, organisasi daninfrasturktur untuk melaksanakan dan membangunkan teknologinya sendiri di samping membangunkan sumber manusianya secara beriringan. Malysia cuma perlu melakukan lojakan, bukannya pendekatan secara evolusi dalam menghadapi pembangunan pantas dalam teknologi komunikasi dan maklumat.Denagn ini malaysia belum berjaya sepenuhnya dalam penggunaan pemnidahan teknologi seperti Jepun.

wan said...

BAB 5
TEKNOLOGI DAN PEMBANGUNAN
MASALAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
• Pelaburan dalam pembangunan sumber manusia sangat penting.
• Setiap tenaga professional perlu menguasai pelbagai kemahiran pe ngurusan dan perlu mempunyai keperibadian dan dedikasi yang mantap serta jujur.
• Kemampuan yang perlu ada pada syarikat:-
o Kemampuan membuat keputusan yang tepat pada masa yang tepat.
o Kemampuan teknik untuk memperdagangkan produk.
o Kemampuan sosial untuk bekerjasama.
o Kemampuan menguasai teknologi.
o Kemampuan membangnkan industri
• Banuan tenaga ekspatriat merupakan jalan pintas menembusi pasaran antarabangsa.
• Dasar pengunaan ekspatriat hendaklah bersifat sementara memandagkan kos jangka panjang adalah tinggi.
• Latihan dan pendidikan sepanjang hayat perlu dilaksanakan untuk peningkatan kompeteni@berdaya saing.
• Pihak pengurusan juga memainkan peranan penting untuk menyokong usaha pusat latihan dan pendidikan.

PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA DAN PEMINDAHAN TEKNOLOGI
• Asas penting dalam pemindahan teknologi adalah latihan teknologi yang spesifik.
• Bahagian sumber manusia bertanggungjawab sekiranya sesuatu teknologi telah dikenalpasti dan berlakunya pemindahan teknologi.
• Pemindaha teknologi kini semakin aktif dan pantas melalui komponen asas bantuan antarabangsa.
• Terdapat dua masalah utama:-
o Mencari pendekatan sesuai, realistic dan praktikal.
o Membangunkan dan melaksanakan teknik terbaik.
• Bagi mengatasinya, golongan pembangunan sumber manusia telah merekabentuk program yang bersesuaian.
• Pemindahan melibatkan input hingga ke output.
• Faktor-faktor menentukan keberkesanan penidahan teknologi:-
o Perubahan berbanding tradisi.
o Kawalan berbnding tanpa kawalan.
o Persamaan berbanding status.
o Individu berbanding kumpulan.
o Tidak formal berbanding formal.
o Masa depan berbanding masa lepas.
o Tindakan tanpa persetujuan dengan persetujuan.

• Dua jenis program pembangunan sumber manusia:-
o Latihan yang spesifik @ yang lebih umum.
• Kebolehan menyerap iaitu merujuk pada pekerja yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang lebih tinggi.Dikategorikan dalam dua kumpulan:-
o Membekalkanpekerja dengaan pelbagai latarbelakang pendidikan yang bersesuaian.
o Sebagai asas dalam undang-undang, sosial ekonomi di mana MNC beroperasi.
• Dua teknologi yang dipindahkan:-
o Pelaburan asing (FDI) melalui program PSM.
o Frncais dan rdemark melibatkan kawalan kualiti melalui latihan dan bantuan teknikal.
PEMBANGUNAN PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI ANTARABANGSA
• Pemindahan teknoogi adalah penggabungan latihan dn keselarasan dalam perancangan tenga kerja yang menyeluruh.
• Program pembangunan pengrusan memainkan peranan penting dalam menghadai masalah ini.
• Untuk kejayan jangka panjang persediaan projek termasuk spesifikasi sistem dan pembangunan pengurusan umum adalah dua potensi besar.
PERBANDINGAN PMBANGUNAN TEKNOLOGI ANTARA JEPUN DAN MALAYSIA
• Pembangunan teknologi di Jepun leat bermula namun yang paling nerjaya.
• Firma Jepun antara firma yang Berjaya dari segi inovasi dan peneraju dalam mengkomersialkan produk baru.
• Firma Jepun pada peringkat permulaan mereka meminjam, mengubahsuai dan mengkomersialkan teknologi-teknologi asing kepada inovasu asli mereka.
• Peranan kerajaan Jepun, terbahagi kepada dua fasa:-
o Fasa catch-up iaitu:-
 Giat dimainkan MITI Jepun.
 Bertindak sebagai pengawas dan perunding.
o Fasa inovasi sendiri:-
 Penglibatan pihak kerajaan mula dikurangkan.
 Firma-firma mula memainkan peranan aktif.
 Penyelidikan-penyelidikan secara usahama.
INDUSTRI MULTIMEDIA DAN CABARAN YANG DIHADAPI OLEH MALAYSIA
• Industri multimedia merupakan satu industri teknologi yang bakal menguasai kegiatan ekonomi dunia.
• Cabaran dalam industri ini:-
o Keupayaan Malaysia dalam menghasilkan alatan komunikasi dan pengkomputeran.
o Keupayaan Malaysia untuk mencipta produk kandungan yang boleh dibawa ke pasaran dunia.
MEMPERTINGKATKAN KAPASITI
• Peningkatan kapasiti mampu memajukan perniagaan dengan lebih efektif dan efisyen.
• Pelaburan.
• Kapasiti adalah jumlah. Jadi dengan peningkatan jumlah pelaburan dalam aspek tekologi, tanaga kerja dan perkongsian strategic boleh memajukan perniagaan.

BAB 6
TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN ORGANISASI
Teknologi bukan sahaja merupakan komponen penting bagi pembangunan ekonomi sesebuah Negara, malah member kemudahan dan impak yang besar kepada kehidupan seharian manusia pada zaman moden ini.

KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM ORGANISASI
• Setiap organisasi mempunyai keperluan teknologi berbeza disebabkan produk dan strategi perniagaan yang berbeza.
• Setiap teknologi memerlukan kaedah pengurusan yang berbeza.
• Teknologi merupakan salah satu faktor persekitaran luaran selain daripada industry, ekonomi, pelanggan, sumber manusia, sumber fizikal, dan budaya.
TAHAP TEKNOLOGI
• Teknologi kumpulan kecil:-
• Khsus untuk tujun yang spesifik @ terhad
• Bersifat intensif buruh.
• Teknologi kumpulan besar:-
• Pengeluaran secara besar-besaran.
• Berintensif modal dan buruh.
• Teknologi proses berterusan:-
• Ia hanya punyai masa permulaan dan tiada pengakhiran.
• Bersifat automatik sepenuhnya.
• Bilangan pekerja professional lebih ramai.
KUMPULAN KECIL TERBAHAGI KEPADA DUA:-
• Teknologi kumpulan tradisional:-
o Pengetahuan yang rendah dan mudah sifatnya.
o Pekerja mahir dan pekerja biasa.
• Teknologi kumpulan:-
o Perlu pengetahuan yang kompleks dan sofistikated.
o Kumpulan professional, pakar teknikal, pekerja operator yang mahir dan separuh mahir.
TEKNOLOGI PERKHIDMATAN
• Penting disampingkan teknologi pengeluaran..
• Penting didalam sesebuah organisasi.
PERBEZAAN TEKNOLOGI PERKHIDMATAN DAN PENGELUARAN
• Keketaraan
• Kepiawaian
• Penyertaan pelanggan
• Pemasaan
• Intensiti buruh
INTEGRASI ALIRAN KERJA adalah berdasarkan tiga faktor:-
• Automasi peralatan
• Ketegaran aliran kerja
• Ketentuan penilaian.

eddy said...

ds

wan said...

skima jawapan ujian 2

1. kaedah ini merupakan kaedah untuk mengatasi kelemahan dalam pendekatan jawatankuasa dengan menggunakan satu panel pakar yang bekerja secara sistematik untuk mengenal pasti inovasi teknologi yang realistik bagi sesebuah syarikat.instrumen yang di gunakan adalah set soal selidik yang standard yang diedarkan kepada setiap pakar dalam panel tersebut.

2. Projek lightweight mempunyai seorang staf penghubung yang di letakkan dalam 1 jawatankuasa kerja untuk tujuan penyelarasan manakala pasukan pengurusan projek fungsional adalah setiap pasukan kerja di ketuai oleh seseorang pengurus fungsian yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pasukannya sahaja.

3. inovasi evolusi merupakan penambahan atau pembaikan yang di lakukan pada sesuatu produk yang telah sedia ada.Contohnya, jam tangan yang pada asasnya berfungsi untuk menunjukkan waktu telah di tambahkan dengan kalendar.manakala, inovasi revolusi merupakan penghasilan produk atan perkhidmatan yang serba baru contohnya, komunikasi tanpa wayar.

4. - penggunaan sumber-sumber tempatan secara optimum
- meningkatkan keupayaan eksport negara
- pemindahan teknologi
- mengurangkan pengaliran keluar wang asing

5. - menutup peluang pekerjaan untuk pekerja tempatan
- wujud perbezaan budaya.

6.- makhluk yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam memanipulasi teknologi
- mempunyai psikologi di mana adanya motivasi dalam menentukan tahap produktiviti serta efisyen dan efiktifnya dalam melakukan sesuatu pekerjaan

7. teknologi perlu di pantau untuk kenal pasti perubahan aplikasi teknologi di persekitaran dan seterusnya.ia juga dapat kenal pasti peluang dan ancaman dalam pasaran

nur said...

Skema jawapan ujian 2

Bahagian A
1.Keadah Delphi ialah satu kaedah dimana pakar-pakar duduk berbincang.Alatan yang digunakan ialah dengan mengedarkan set soal selidik kepada pakar-pakar untuk mengenalpasti inovasi teknologi yang realistik bagi sesebuah syarikat.

2.Perbezaan:
(i)Pasukan kerja pengurusan projek "lightweight" ialah mempunyai seorang staf penghubung yang diletakkan dalam satu jawatankuasa kerja untuk tujuan penyelarasan.
(ii)Pasukan pegurusan projek fungsian ialah setiap pasukan kerja diketuai oleh seorang pengurus fungsian yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ahli pasukannya sekali.

3.Perbezaan:
(i)Inovasi evolusi ialah penambahan dan pembaikan pada sesuatu produk yang sedia ada.Contohnya jam tangan yang pada asasnya berfungsi untuk waktu telah ditambah dengan kelendar.
(ii)Inovasi revolusi ialah penghasilan produk atau perkhidmatan yang serba baru.Contohnya komunikasi tanpa wayar.

4.Empat objektif utama program ofset ialah:
(i)penggunaan sumber-sumber tempatan secara optimum.
(ii)meningkatkan keupayaan eksport negara.
(iii)Pemindahan teknologi
(iv)mengeluarkan pengaliran keluar wang asing.

5.Kesan negatif ialah:
(i)Menutup peluang pekerjaan kepada pekerja tempatan.
(ii)Wujud perbezaan budaya.

6.(1)makhluk yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam memanipulasikan teknologi.
(ii)mempunyai psikologi dimana adanya motivasi dalam menentukan tahap produktiviti serta efisyen dan efektifnya dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

7.Teknologi perlu dipantau untuk mengenalpasti perubahan aplikasi teknologi dipersekitaran dan seterusnya membuat keputusan sewajarnya.Selain itu dapat mengenalpasti peluang dan ancaman dalam pasaran.

nur said...

Skema Jawapan ujian 2

BAHAGIAN A
1.Kaedah delphi ialah satu kaedah di mana pakar-pakar berbincang.Alatan yang digunakan ialh set soal selidik yang standard diedarkan kepada setiap pakar dalam panel tersebut.Pada pusingan pertama data yang diterima akan dianalisis kemudian pusingan seterusnya akan dilakukan sekiranya masih terdapat perbezaan.

2.Beza antara pasukan kerja pengurusan projek "lightweight" dan fungsian.
Projek "lightweight" mempunyai seorang staf penghubung yang diletakkan dalam jawatankuasa kerja untuk tujuan penyelarasan manakala projek fungsian pula adalah setiap pasukan kerja diketuai oleh seorang pengurus fungsian yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ahli pasukan sahaja.

3.Beza antara inovasi evolusi dan revolusi.Contoh-contoh
Inovasi evolusi adalah berbentuk adaptasi,perbaikan dan penambahan pada produk atau perkhidmatan yang sedia ada.Contohnya jam tangan yang ditambah dengan kalendar.Manakala inovasi revolusi pula adalah penghasilan produk atau perkhidmatan yang serba baru,contohnya komunikasi tanpa wayar.

4.Empat objektif program ofset:
-penggunaan sumber-sumber tempatan secara optimum.
-meningkatkan keupayaan eksport negara
-pemindahan teknologi
-mengurangkan pengaliran keluar wang asing

5.dua contoh kesan negatif
-berlakunya perbezaan budaya
-akan mengurangkan peluang pekerjaan untuk warga tempatan

6.Dua sebab pengtingnya "humanware":
-makhluk yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam meningkatkan teknologi
-mempunyai psikologi di mana adanya motivasi dalam menentukan tahap produktiviti serta efisyen dan efektifnya dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

Noor Hidayah said...

SOALAN FINAL DISEMBER 2007

BAHAGIAN A
SOALAN 1
Kaedah delphi adalah satu kaedah di mana pakar-pakar duduk berbincang.Alatan yang digunakan ialah dengan mengedarkan set soal selidik kepada pakar-pakar untuk mengenalpasti inovasi yang realistik bagi sesebuah syarikat. Data yang diterima akan dianalisis dan diedarkan kembali supaya mereka dapat meneliti dan menilai semula dapatan tersebut serta membuat komen yang bersesuaian.

SOALAN 2
Prijek lightweight mempunyai seorang staf penghubung yang diletakkan dalam satu jawatankuasa kerja untuk tujuan penyelarasan manakala pasukan pengurusan projek fungsian adalah setiap pasukan kerja diketuai oleh seorang pengurus fungsian yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ahli pasukannya sahaja.

SOALAN 3
Evolusi- penembahan dan pembaikan pada sesuatu produk yangh sedia ada seperti inovasi komputer peribadi iaitu produk yang dikeluarkan secara masa, ciri-ciri yang telah difahami dan bersifat standard.
Revolusi- penghasilan produk atau perkhidmatan serba baru seperti komunikasi tanpa wayar.Evolusi ini berasaskan set prinsip kejuruteraan dan saintifik yang berbeza.

Soalan 4
- Penggunaan sumber-sumber tempatan secara optimum
- Meningkatkan keupayaan eksport negara.
- Pemindahan teknologi
- Mengurangkan pengaliran keluar wang asing.

Soalan 5
-Menutup peluang pekerjaan untuk pekerja-pekerja tempatan
- Aliran tunai kerajaan keluar melalui pekerja asing.

Soalan 6
- Makhluk yamg mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam memanipulasi teknologi
- Mempunyai psikologi di mana adaya motivasi di dalam menentukan tahap produktiviti serta efeisyen dan efektifnya dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

Soalan 7
Teknologi perlu dipantau untuk mengenalpasti perubahan aplikasi teknologi di persekitaran seterusnya membuat keputusan sewajarnya. Selain itu ia dapat mengenal pasti peluang dan amcaman dalam pasaran.

Soalan 8
Memahami kitaran hayat teknologi adalah penting kerana untuk memastikan di manakah tahap teknologi itu berada samaada ianya teknologi pendahulu, teknologi utama atau teknologi asas sebagai contoh Nokia sentaiasa menjadi pendahulu dalam teknologi selular yang membawa banyak kelebihan kepada organisasi.

Soalan 9
Kawalan merupakan fungsi pengurusan pada setiap peringkat dalam setiap peringkat dalam struktur pengurusan. Terdapat tiga bentuk kawalan utama dalam pengurusan perniagaan iaitu kawalan kewangan seperti belanjawan, kawalan operasi iaitu budaya organisasi dan kawalan tingkah laku seperti disiplin kerja.

Soalan 10
Persekitaran Teknologi merangkumi aspek-aspek polisi pemindahan teknologi sesebuah negara, jenis-jenis teknologi dan peralatan yang boleh didapati serta cara penggunaan teknologi dalam sesebuah masyarakat.Kemajuan dan jenis teknologi akan memnentukan samaada sesebuah syarikat beroperasi berasaskan orientasi modal ataupun buruh.

Soalan 11
Mod Inovasi Eksternal
- Pembagunan produk dan perkhidmatan yang melibatkan entiti luar sepenuhnya.
Mod Inovasi Kejersama
- Sesebuah firma membangunkan produk dan perkhidmatan baru dengan kerjasama entiti luar.

Soalan 12
a) Posisi yang tidak kompetitif yang berpunca daripada dua faktor iaitu akses pasaran yang terhad dan perkongsian pasaran yang kecil.
b) Andaian pasaran yang tidak tepat yang boleh berlaku dalam tiga bentuk iaitu salah andaian tentang pasaran dan pengguna, salah andaian mengenai pesaing dan salah kiraan dalam kos pengeluaran.
c) Prestasi teknikal yang rendah berpunca daripada dua faktor iaitu proses pembangunan prototaip yang tidak realistik dan kelemahan teknikal.
d) Kepakaran pengeluaran yang terhad yang disebabkan oleh faktor iaitu teknologipemprosesan yang lemah dan juga kos pengeluaran yang tinggi.

Soalan 13
Teknologi Servis
-bersifat subjektif dan relatif
-pelanggan terlibat secara langsung
-Pemasaan-tidak boleh disimpan
-Lebih berorientasikan buruh

Teknologi Perniagaan
-Menghasilkan output yang ketara.
-rahsia syarikat
-produk boleh disimapan
-Lebih menggunakan tenaga pakar.

Soalan 14
-Faedah yang diperoleh daripada kecekapan kos
-meningkatkan daya saing melalui pengahsilan produk baru
-mendapatkan kelebihansaingan.

erna said...

SOALAN FINAL DECEMBER 2007
BAHAGIAN B
SOALAN1
keadah delphi merupakan satu keadah dimana pakar-pakar duduk berbincang.Alatan yang digunakan ialah dengan mengedarkan set soal selidik kepada pakar untuk mengenalpasti inovasi yang realistik bagi sesebuah syarikat data yang diterima akan di analisis dan diedarkan kembali supaya mereka dapat meneliti dan menilai semula dapatan tersebut serta membuat komen yang bersesuaian.
SOALAN 2
Projek lightweight mempunyai seorang staf penghubung yang diletakkan dalam satu jawatankuasa kerja untuk tujuan penyelarasan manakala pasukan pengurusan projek fungsian adalah setiap pasukan kerja diketuai oleh seorang pengurus fungsian yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ahli pasukannya sahaja.
SOALAN 3
evolusi merupakan pembaikan dan penambahan produk dan perkhimatan yang sedia ada.contohnya jam tangan ditambah dengan kalender.manakala revolusi ialah penghasilan produk dan perkhimatan yang serba baru.contohnya komunikasi tanpa wayar.
SOALAN 4
empat objetif utama program ofset ialah penggunaan sumber-sumber tempatan yang optimum,meningkatkan keupayaan ekonomi negara,pemindahan teknologi dan mengurangkan pengaliran keluar wang asing.
SOALAN 5
Dua kesan negatif kemasukan pekerja asing iaitu
a)menutup peluang perkerjaan untuk pekerja-pekerja tempatan kerana kebanjiran pekerja asing yang tidak dapat dikawal.
b)akan mewujudkan perbezaan budaya dikalangan pekerja asing.contohnya budaya berkerja iaitu waktu kerja dimalaysia antara pukul 8 pagi hingga 5 petang.
SOALAN6
Dua sebab pentingnya humanware
a)manusia adalah makhluk yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam memanipulasi teknoware
b)manusia mempunyai psikologi dimana adanya motivasi dalam menentukan tahap produktiviti serta efisyen dan efektifnya dalam melakukan sesuatu pekerjaan.
SOALAN 7
teknologi perlu dipantau untuk mengenalpasti perubahan aplikasi teknologi dipersekitaran dan seterusnya membuat keputusan yang sewajarnya serta dapat mengenalpasti peluang dan ancaman dalam pasaran.selain itu, teknologi yang digunakan dapat menjamin kualiti dan kepantasan.
SOALAN 8
Pentingnya untuk memahami kitaran hayat teknologi adalah untuk memastikan dimanakah tahap teknologi itu berada samaada ianya teknologi pendahulu,teknologi utama atau teknologi asas sebagai contoh nokia sentiasa menjadi pendahulu dalam teknologi selular yang membawa banyak kelebihan kepada organisasi.
SOALAN 9
Kawalan merupakan fungsian pengurusan pada setiap peringkat dalam struktur pengurusan.terdapat 3 bentuk iaitu kawalan kewangan seperti belanjawan,kawalan operasi iaitu budaya organisasi dan kawalan tingkahlaku seperti disiplin kerja.
SOALAN 10
Persekitaran teknologi merangkumi aspek polisi pemindahan teknologi,jenis-jenis teknologi dan peralatan yang didapati serta cara penggunaan teknologi dalam sesebuah masyarakat.Teknologi menentukan struktur organisasi.contohnya kemajuan dalam teknologi maklumat menyebabkan sebahagian syarikat perniagaan antarabangsa di Eropah menggunakan infrasturktur dan sumber tenaga yang mahir untuk menguruskan bahagian pengurusan kewangan.
SOALAN 11
Mod inovasi eksternal ialah pembangunan produk dan perkhimatan yang melibatkan entiti luar sepenuhnya.Manakala mod inovasi kerjasama merupakan sesebuah firma membangunkan produk dan perkhimatan baru dengan kerjasama dengan entiti luar.
SOALAN 12
a)Posisi yang tidak kompetitif iaitu kedudukan yang tidak berdaya saing.
b)andaian pasaran yang tidak tepat iaitu salah andaian tentang pasaran dan pengguna,salah andaian mengenai pesaing dan salah andaian dalam kos pengeluaran.
c)prestasi teknikal yang rendah ialah kegagalan teknikal yang disebabkan oleh prototaip dan kelemahan teknikal iaitu kekurangan kemahiran.
d)kepakaran pengeluaran yang terhad iaitu teknologi pemprosesan yang lemah dan kos pengeluaran yang tinggi.
e)sumber kewangan yang tidak mencukupi.
SOALAN 13
Teknologi servis ;
a)keketaran bersifat subjectif dan relatif
b)penyertaan pelanggan terlibat secara langsung
C)perkhimatan tidak boleh disimpan
d)lebih berorientasikan buruh.
Manakala teknologi perniagaan;
a)menghasilkan output yang ketara
b)merupakan satu rahsia syrikat
c)perkhimatan yang boleh disimpan
d)dalam teknologi ini lebih menggunakan tenaga pakar
SOALAN 14
Ilmu merupakan satu komponen yang penting dalam menentukan prestasi dengan menyediakan building block untuk pengurusan ilmu dan perniagaan.Merupakan motivasi utama syrikat iaitu feadah yang diperolehi daripada kecekapan kos.selin itu,memberi tumpuan terhadap pembelajaran dan inovasi strategik.

BAHAGIAN B
SOALAN 1
1`Tahap pendahulu iaitu industri sudah memiliki kemampuan menciptakan terobosan teknologi melalui aktiviti penyelidikan dan prmbangunan.pada tahap ini peranan kerajaan amat diharapkan.
Tahap asas ialah memberi akses kepada teknologi asing dengan keadah pemindahan teknologi bagi keuntungan negara.pengusah yang mampu menjamin kelebihan komparatif akan mendahului pesaing lain.
Tahap utama iaitu mempunyai kelebihan kompetitif berbanding dengan pesaing lain.contohnya teknologi CNC.perkembangan akan berterusan sehinggalah ada pesaing lain yang menceburi bidang yang sama.
SOALAN 2
Cara yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan teknologi malaysia iaitu berteraskan ilmu.Motivasi utama untuk feadah yang diperolehi daripada kecekapan kos dan memberi tumpuan terhadap pembelajaran dan inovasi strategik.selain itu, menentukan standard prestasi untuk mengawal dan memeriksa kemajuan prestasi dari semasa ke semasa.Seterusnya iaitu menggalakkan perkongsian strategik untuk memperkukuhkan keupayaan bersaing secara lebih efektif.Dan yang terakhir mempertingkatkan kapasiti yang melibatkan pelaburan dalam teknologi , tenaga kerja dan perkongsian strategik dalam semua bidang dengan lebih cepat dan cekap.

suja said...

December 2007 (ujian 2)

Bahagian A

Soalan 1:

Satu kaedah dimana pakar-pakar duduk berbincang. Alatan yang dugunakan ialah dengan mengedarkan set soal selidik kepada pakar-pakar untuk mengenalpasti inovasi yang realistic bagi sesebuah syarikat. Data yang diterima akan dianalisis dan diedarkan kembali supaya mereka dapat meneliti semula pendapatan tersebut serta membuat komem yang bersesuaian.

Soalan 2:

Projek ‘lightweight’ mempunyai seorang staf penghubung yang diletakkan dalam satu jawatankuasa kerja untuk tujuan penyelarasan manakala pasukan pengurusan projek fungsian adalah setiap pasukan kerja diketahui oleh seorang pengurus fungsian yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ahli pasukan sahaja.

Soalan 3:

Perbezaan antara inovasi evolusi dan revolusi ialah, inovasi revolusi adalah perbaikan dan penambahan produk atau perkhimatan yang sedia ada. Ia berlaku secara perlahan dan kebanyakan hanya melibatkan inovasi proses pengeluaran. Contohnya adalah jamtangan ditambah dengan calendar.
Manakala, revolusi adalah penghasilan produk atau perkhidmatan yang serba baru. Contohnya adalah komunikasi tanpa wayar (telefon bimbit)

Soalan 4:

Empat objektif utama program offset adalah
• meningkatkan keupayaan eksport negara
• menggalak pertambahan industri tempatan
• mengurangkan pengaliran keluar wang asing
• pemindahan teknologi

Soalan 5:

Dua contoh kesan negatife adalah
• menutup peluang pekerjaan untuk pekerja-pekerja tempatan
• wujud perbezaan budaya

Soalan 6:

Dua sebab pentingnya ‘humanware’ adalah
• makhluk yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam memanipulasikan teknologi
• mempunyai psikologi dimana adanya motivasi dalam menentukan tahap produktiviti serta efisiennya dan efektifnya dalam melakukan sesuatu pekerjaan.


Soalan 7:

Teknologi perlu dipantau untuk mengenalpasti perubahan aplikasi teknologi dipersekitaran dan seterusnya. Membuat keputusan sewajarnya, selain itu ia dapat mengenalpasti peluang dan ancaman dalam pasaran

Soalan 8:

Kitaran hayat penting kerana ia adalah untuk memahami kitaran hayat teknologi adalah untuk memastikan dimanakah tahap teknologi itu berada, samada ianya sebagai teknologi pendahulu, teknologi utama dan teknologi asas. Sebagai contoh, nokia sentiasa menjadi pendahulu dalam teknologi selular yang membawa banyak kelebihan kepada organisasinya.

Soalan 9:

Kawalan dalam pengurusan perniagaan merupakan fungsi pengurusan pada setiap peringkat dalam struktur pengurusan. Terdapat 3 bentuk kawalan utama dalam pengurusan perniagaan iaitu kawalan kewangan seperti belanjawan, kawalan operasi iaitu budaya organisasi dan kawalan tingahlaku seperti disiplin kerja.

Soalan 10:

Persekitaran teknologi merangkumi aspek polisi pemindahan teknologi sesebuah negara, jenis-jenis teknologi dan peralatan yang boleh didapati secara penggunaan teknologi dalam sesebuah masyarakat. Teknologi akan menentukan jenis struktur organisasi. Contohnya, kemajuan dalam teknologi maklumat menyebabkan sebahagian syarikat perniagaan antarabangsa di Eropah guna infrastruktur dan tenaga mahir yang ada di India untuk menguruskan bahagian pengurusan kewangan.


Soalan 11:

Perbezaan antara mod inovasi eksternal dan mod inovasi kerjasama adalah pembangunan produk dan perkhidmatan yang baru, sebaliknya mendapatkan sepenuhnya daripada entity luar, maka ia mengamalkan strategi mod eksternal. Contohnya adalah seperti jurutera yang berpengalaman dari syarikat luar akan dipanggil untuk membantu dalam pembangunan produk syarikatnya.
Sekiranya sesebuah firma membangunkan produk dan perkhidmatan baru dengan kerjasama entiti luar, maka ia dikatakan strategi mod kerjasama.

Soalan 12:

Empat factor penghalang inovasi adalah
• posisi yang tidak kompetitif
• andaian pasaran yang tidak tepat.
• Prestasi teknikal yang rendah
• Kepakaran pengeluaran yang terhadap.


Soalan 13:

Empat perbezaan di antara teknologi servis dan teknologi adalah
• keketaraan
• kepiawaian
• penyertaan pelanggan
• pemasaan
• intensiti buruh


Soalan 14:

Ilmu pengetahuan menjadi sangat penting untuk pembangunan teknologi kerana ia amat bergantung kepada ekonomi dan merupakan komponen penting dalam menetukan prestasi, maka adalah penting untuk menyediakan building block untuk pengurusan ilmu dalam perniagaan.
Ilmu juga merupakan motivasi utama dengan melaksanakan sistem maklumat faedah yang diperoleh daripada kecekapan kos dan memberi tumpuan terhadap pembelajaran dan inovasi strategik.Bahagian B

Soalan 1:

Kitaran hayat produk menyatakan setiap produk mempunyai tempoh hayat. Dimana kitaran hayat produk terbahagi kepada empat fasa iaitu pengenalan, pengembangan, kemantangan dan menurun setelah fasa pemnagunan prototaip dapat dijayakan.

Pengenalan: pengusaha akan memperkenalkan beberapa variasi model produk. Biasanya, reka bentuk produk hanya mempunyai cirri-ciri yang penting dan berbentuk fungsional tetapi tidak estetik.

Pengembangan: pengusaha perlulah mempunyai pelbagai rekabentuk bagi memudahkan
penambahan cirri-ciri baru yang akan menarik pengguna. Juga akan
mencari segmen baru yang diterokai disamping teknologi pengeluaran
yang lebih cekap dan efisien.

Kematangan: pengusaha akan mula menghentikan model yang tidak kos ekektif dan
memberi tumpuan kepada model yang mampu terus bersaing dalam kancah
pasaran yang semakin kompetitif. Rekabentuk produk terus
diperkembangkan untuk memastikan organisasi akan kekal sebagai
peneraju pasaran.

Menurun: organisasi mempunyai pelbagai pilihan untuk menamatkan pengeluaran atau
diversifikasi atau pemindahan operasi ke Negara lain. Kos pengeluaran adalah
amat tinggi dan margin keuntungan semakin merosot sehingga terdapat pesaing
yang telahpun menamatkan operasi. Bagi pengusaha yang ingin kekal dalam
industri yang diceburi, ia hendaklah memulakan proses pembangunan produk
baru untuk memastikan kesinambungan kewujudnya.

Soalan 2:

Cara yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan teknologi Malaysia adalah melalui berteraskan ilmu, menentukan standard prestasi dan menggalakkan perkongsian strategik.

Berteraskan ilmu
• bergantung kepada ekonomi dan merupakan komponen penting dalam menentukan prestasi, maka adalah penting untuk menyediakan building block untuk pengurusan ilmu dalam perniagaan.
• motivasi utama dengan melaksanakan sistem maklumat faedah yang diperoleh daripada kecekapan kos dan memberi tumpuan terhadap pembelajaran dan inovasi strategik.
• tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing perniagaan melalui penghasilan produk baru.
• cabarannya adalah untuk membangunkan sistem maklumat ilmu yang lebih efektif.

Menentukan Standard Prestasi
• prestasi perlu ditanda aras dengan cara yang terbaik. Taraf dan sasaran boleh ditentukan darisegi semua bidang perniagaan termasuk produktiviti,kualiti dan inovasi.
• sebarang jurang prestasi juga boleh dikenalpasti dan halangan dalam usaha untuk mencapai tanda aras juga boleh dikenalpati.
• menggalakkan kemajuan dalam semua bidang perniagaan dan akan mendorong kepada komitmen untuk mencapai keputusan yang lebih berkualiti.
• cabaran utama komuniti usahawan dalam konteks ini adalah untuk membentuk indeks tanda aras yang realistic dan praktikal bagi memenuhi tujuan tersebut.

Menggalakkan Perkongsian Strategik
• perkongsian tersebut adalah berfaedah terutamanya kepada syarikat kecil yang tidak mempunyai kemahiran dan sumber untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan, atau untuk membuat kaji selidik pelanggan.
• Perkongsian dengan badan akademik, universiti dan syarikat perniagaan besar boleh dilakukan untuk mengeksplotasi kemampuan penyelidikan mereka.
• syarikat kecil secara formal telah dididik oleh syarikat yang maju dengan memberi khidmat nasihat dan pelbagai bantuan lain.

dausteady said...

Skema jawapan test 2
Q1 kaedah delphi merupakan satu kaedah di mana pakar-pakar duduk berbincang.alatan yang digunakan ialah dengan mengedarkan set soal selidik kepada pakar untuk mengenalpasti inovasi yang realistik bagi sesebuah syarikat. data yang diterima akan akan dianalisis dan diedarkan kembali supaya mereka dapat meneliti dan menilai semula dapatan tersebut serta membuat komen yang bersesuaian.

Q2.projek lightweght mempunyai seorang staf penghubung yang diletakkan dalam 1 jawatankuasa kerja untuk tujuan penyelarasan manakala pasukan pengurusan projek fungsian adalah setiap pasukan kerja diketuai oleh seorang pengurus fungsian yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ahli pasukannya sahaja.

Q3.inovasi evolusi merupakan inovasi di mana ciri2 yang terdapat pada teknologi di ubah tanpa mengubah fungsi asalnya.contohnya jam tangan di tambah dengan kalendar.inovasi revolusi pula merujuk kepada inovasi secara keseluruhan yang mengubah bentuk dan ciri2 teknologi sedia ada.contohnya,alat komunikasi tanpa wayar.

Q4.-penggunaan sumber2 tempatan secara optimum
-meningkatkan keupayaan eksport negara
-pemindahan teknologi
-mengurangkan pengaliran keluar wang asing

Q5.-tidak dapat mengadaptasi budaya setempat yang berbeza dari budaya asal mereka.
-menyekat peluang anak tempatan bekerja dalam beberapa sektor yang sekian lama dipelopori oleh mereka.cth,sektor buruh.

Q6.-dapat meningkatkan produktiviti manusia yang sentiasa turun dan naik.
-dapat memotivasikan individu ke arah pencapaian yang berkesan dan cemerlang.

Q7.untuk mengenalpasti perubahan aplikasi teknologi dipersekitaran dan seterusnya membuat keputusan sewajarnya,selain itu ia dapat mengenalpasti peluang dan ancaman dalam pasaran

zura said...

Q1: kaedah Delphi merupakan satu kaedah dimana pakar2 duduk berbincang. Alatan yang digunakan ialah dengan mengedarkan set soal selidik kepada pakar2 untuk mengenalpasti inovasi yang reality bagi sesebuah syarikat. Data yang diterima akan dianalisis dan diedarkan kembali supaya mereka dapat meneliti dan menilai semula serta membuat komen yang bersesuaian.Q2: Projek Lightweight mempunyai seorang staf sebagai penghubung yang diletakkan dalam satu jawatankuasa kerja untuk tujuan penyelarasan manakala pasukan pengurusan.

Projek fungsional adalah pasukan kerja yang diketuai oleh seorang pengurus fungsian yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ahli pasukannya sahaja.


Q3: inovasi evolusi adalah berbentuk adaptasi, pembaikan dan penambahan produk dan perkhidmatan yang sedia ada. Contohnya telefun bimbit.

Inovasi revolusi adalah penghasilan produk dan perkhidmatan yang serba baru. Contohnya komunikasi tanpa wayar.
Q4: 1.pemindahan teknologi
2.Penggunaan sumber2 tempatan secara optimum
3.Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan
4.Mengurangkan pengaliran keluar wang asing

Q5:1.berlaku peningkatan gejala social dan berlainan budaya.
Contoh: penggunaan bahasa.
2.Tiada peluang pekerjaan bagi pekerja tempatan.

Q6:1.dapat memanipulasikan techoware dalam menghasilkan output
2.Sumber daya manusia kerana nilai sasa bagi nilai pasaran semua produk yang dikeluarkan.

Q7: teknologi perlu dipantau untuk mengenalpasti perubahan aplikasi teknologi diprsekitaran dan seterusnya.
Membuat keputusan sewajarnya selain ia dapat mengenalpasti peluang dan ancaman. Contohnya bila berlaku penyalahgunaan teknologi dimana boleh menyebabkan nyawa terancam.

Q8: pentingnya untuk memahami kitaran hayat teknologi adalah untuk memastikan dimanakah tahap teknologi itu berada, samaada ianya teknologi pendahulu, teknologi utama atau teknologi asas. Sebagai contoh, nokia sentiasa menjadi pendahulu dalam teknologi secular yang membawa banyak kelebihan kepada organisasinya.

Q9: kawalan merupakan fungsi pengurusan pada setiap peringkat dalam struktur pengurusan. Terdapat 3 bentuk kawalan utama dalam pengurusan perniagaan iaitu kawalan kewangan seperti belanjawan, kawalan operasi seperti budaya organisasi, kawalan tingkah laku seperti disiplin kerja.


Q10: persekitaran teknologi merangkumi aspek polisi pemindahan teknologi sesebuah Negara. Jenis2 teknologi dan peralatan yng boleh didapati secara penggunan teknologi dalam sesebuah masyarakat. Teknologi akan menentukan jenis struktur organisasi. Contohnya kemajuan dalam teknologi maklumat menyebabkan sebahagian syarikat perniagaan antarabangsa di eropah menggunakan infrastruktur dan tenaga mahir yang ada di India untuk menguruskan bahagian pengurusan kewangan.Q11: Mod inovasi eksternal ialah pembangunan produk dan perkhidmatan yang melibatkan entiti luar sepenuhnya.

Mod inovasi kerjasama ialah sesebuah firma membangunkan produk dan perkhidmatan baru dengan kerjasama entity luar. Contohnya UniversitiQ12:1.Andaian pasaran yang tidak tepat
2.Sumber kewangan yang tidak cukup 3.Kepakaran pengeluaran yang terhad

4.Posisi yang tidak kompetitif


Q13: perbezaan antara teknologi servis dengan teknologi pengeluaran ialah teknologi servis mempunyai keketaran bersifat subjektif dan relative, penyertaan pelanggan terlibat secara langsung, pemasaan dimana tidak boleh disimpan serta intensif buruh dimana lebih berorientasikan buruh, manakala teknologi pengeluaran pula menghasilkan output yang ketara, satu rahsia syarikat, boleh disimpan, kurang menggunakan tenaga buruh dan lebih menggunakan tenaga pakar.
Q14: Dalam menentukan prestasi dimana penting untuk menyediakan Building Block untuk pengurusan ilmu dalam perniagaan.selain itu, mendapatkan faedah kecekapan kos dengan melaksanakan system maklumat dimana perlu mengenal pasti ilmu yang diperlukan dalam sesebuah syarikat dan menyebarkan serta menstruktur ke semua bahagian.


SOALAN ESEI.

Q1: kitaran hayat teknologi pada kebiasaanya bermula dengan teknologi pendahulu dimana ia berada pada fasa pembanguna prototaip pada kitaran hayat teknologi. Pada tahap ini, pengusaha yang berjaya membangunkan aplikasi teknologi atau teknologi yang pertama yang akan mendahului pesaing lain. Contohnya teknologi CNC. Perkembangan ini akan berterusan sehinggalah terdapat lebih ramai pengusaha lain yang cuba mengikut dan mengeluarkan teknologi yang sama. Akhirnya apabila teknologi ini sudah banyak dan telah biasa digunakan, ia memasuki fasa yang ketiga iaitu fasa teknologi asas. Conthnya telefun bimbit.


Q2: pada pendapat saya cara yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan teknologi Malaysia adalah berteraskan ilmu dimana kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan kerana komponen penting dalam menentukan prestasi yang terbaik adalah dengan menyediakan Bilding Block. Selain itu, kita juga ada motivasi dalam sesebuah syarikat yang mana menggunakan system maklumat untuk mendapatkan faedah yang akan dipeolehi daripada kecekapan kos dengan mengenalpasti ilmu yang diperlukan dalam syarikat kita. Seterusnya menyebarkan maklumat dan menstruktur maklumat ke

Nurul Shazila said...

SKEMA JAWAPAN UJIAN 2
Q1 kadeah dimana pakar-pakar duduk berbincang.alatan yang digunakan ialah dengan mengedarkan set soal selidik kepada pakar-pakar untuk mengenalpasti teknologi yang realistik bagi sesebuah syarikat.data yang diterima akan dianalisis dan diedarkan kembali supaya mereka dapat meneliti dan menilai semula dapatan tersebut serta membuat komen yang bersesuaian.

Q2 pasukan kerja pengurusan projek 'lightweight' mempunyai seorang staf penghubung yang diletakkan dalam 1 jawatankuasa kerja untuk tujuan penyelarasan manakala pasukan projek fungsian adalah setiap pasukan kerja diketuai oleh seorang pengurus fungsian yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ahli pasukan sahaja.

Q3.inovasi evolusi merupakan enovasi di mana ciri2 yang terdapat pada teknologi di ubah tanpa mengubah fungsi asalnya.contohnya jam tangan ditambah dengan kalendar.inovasi revolusi pula merujuk kepada inovasi secara keseluruhan yang mengubah bentuk dan ciri2 teknologi sedia ada.contohnya,komunikasi tanpa wayar.

Q4,-penggunaan sumber2 tempatan secara optimum
-meningkatkan eksport negara.
-pemindahan teknologi
-mengurangkan pengaliran keluar wang asing

Q5.-timbulnya pelbagai masalah sosial dan jenayah
-kadar pengangguran meningkat kerana peluang pekerjaan yang ada telah diisi oleh pekerja asing

Q6.-dapat meningkatkan produktiviti manusia yang sentiasa turun dan naik.
-dapat memotivasikan individu ke arah pencapaian yang berkesan dan cemerlang.

Q7.untuk mengenalpasti perubahan aplikasi teknologi di persekitaran dan seterusnya membuat keputusan sewajarnya,selain itu ia dapat mengenalpasti peluang dan ancaman dalam pasaran.

azlie said...

BAHAGIAN A

1) Kaedah Delphi adalah salah satu kaedah digunakan untuk meramal teknologi. Huraikan dengan ringkas bagaimana kaedah ini digunakan

Kaedah Delphi merupakan cara membuat keputusan dengan mengumpulkankan pakar dari semua bidang untuk mencapai kata sepakat berkenaan sesuatu masalah dalam sesebuah organisasi

2) nyatakan perbezaan antara pasukan kerja pengurusan projek ‘lightweight’ dengan pasukan kerja fungsian

projek ‘light weight’ mempunyai seorang staff penghubung yang diletakkan dalam satu jawatankuasa kerja untuktujuan penyelarasan manakala pasukan pengurusan projek fungsian ialah setiap pasukan kerja diketuai oleh seorang pengurus fungsian yang bertanggungjawap sepenuhnya terhadap ahli pasukan sahaja

3) apakah perbezaan antara inovasi evolusi dan revolusi. Berikan contoh-contoh yang sesuai

inovasi evolusi merupakan inovasi yang berlaku secara perlahan dan mengambil masa yang lama, contohnya inovasi yang berlaku pada kapal terbang.
Inovasi revolusi merupakan inovasi yang mengubah keseluruhan sesuatu produk contohnya kamera manual kepada kamera digital

4) kaedah offset telah banyak membantu Negara membangun seperti Malaysia. Nyatakan 4 objektif utama program offset.

- pengunaan sumber tempatan secara optimum
- meningkatkan keupayaan export Negara
- pemindahan teknologi
- mengurangkan pengeluaran wang asing

5) kemasukan pekerja-pekerja asing turut memberikan beberapa kesan negative. Berikan dua contoh kesan negetif tersebut

keselamatan penduduk tempatan akan terancam jika terlalu ramai pekerja asing
peluang pekerjaaan penduduk tempatan semakin berkurangan kerana tenaga buruh asing terlalu ramai

6) nyatakan 2 sebab pentingnya ‘humamware’

- sumber daya manusia merupakan tunjang utama dalam proses operasi sesuatu organisasi
- sumber daya manusia perlu untuk memanipulasikan mesin-mesin yang terdapat dalam syarikat

7) mengapakan teknologi perlu dipantau

- mengenalpasti perubahan aplikasi teknologi di persekitaran dan membuat keputusan yang sewajarnya
- untuk mengenalpasti peluang dan ancaman dalam pasaran
- organisasi akan dapat merancang secara strategic unit peyelidikan dan pembangunan

8) mengapa penting memahami kitar hayat teknologi

kitar hayat teknologi merupakan kitaran produk yang baru masuk dalam pasaran, inovasi yang dilakukan dalam kitar hayat teknologi akan menjadikan firma yang Berjaya membangunkan aplikasi teknologi akan mendahului pesaing lain

9) apakah yang dimaksudkan dengan kawalan dalam pengurusan perniagaan? Nyatakan bentuk-bentuk kawalan dalam pengurusan perniagaan.

Kawalan merupakan fungsi pengurusan padasetiap peringkat dalam struktur pengurusan terdapat tiga bentuk kawalan yang utama iaitu kawalan kewangan seperti perbelanjaan, kawalan operasi dan kawalan tingkah laku

10) bagaimanakah persekitaran teknologi dapat mempengaruhi operasi sesuatu perniagaan?

Persekitaran teknologi merupakan aspek polisi pemindahan teknologi sesebuah Negara, jenis-jenis teknologi dan peralatan yang boleh didapati secara pengunaan teknologi dalam sesebuah masyarakat, teknologi akan menentukan jenis struktur organisasi contohnya kemajuan dalam teknologi maklumat menyebabkan sebahagian syarikat bersaing untuk mencipta teknologi.


Q11: Mod inovasi eksternal ialah pembangunan produk dan perkhidmatan yang melibatkan entiti luar sepenuhnya.

Mod inovasi kerjasama ialah sesebuah firma membangunkan produk dan perkhidmatan baru dengan kerjasama entity luar. Contohnya UniversitiQ12: Andaian pasaran yang tidak tepat

Sumber kewangan yang tidak cukup

Kepakaran pengeluaran yang terhad

Posisi yang tidak kompetitif


Q13: perbezaan antara teknologi servis dengan teknologi pengeluaran ialah teknologi servis mempunyai keketaran bersifat subjektif dan relative, penyertaan pelanggan terlibat secara langsung, pemasaan dimana tidak boleh disimpan serta intensif buruh dimana lebih berorientasikan buruh, manakala teknologi pengeluaran pula menghasilkan output yang ketara, satu rahsia syarikat, boleh disimpan, kurang menggunakan tenaga buruh dan lebih menggunakan tenaga pakar.


Q14: Dalam menentukan prestasi dimana penting untuk menyediakan Building Block untuk pengurusan ilmu dalam perniagaan.selain itu, mendapatkan faedah kecekapan kos dengan melaksanakan system maklumat dimana perlu mengenal pasti ilmu yang diperlukan dalam sesebuah syarikat dan menyebarkan serta menstruktur ke semua bahagian

BAHAGIAN B

Q1: kitaran hayat teknologi pada kebiasaanya bermula dengan teknologi pendahulu dimana ia berada pada fasa pembanguna prototaip pada kitaran hayat teknologi. Pada tahap ini, pengusaha yang berjaya membangunkan aplikasi teknologi atau teknologi yang pertama yang akan mendahului pesaing lain. Contohnya teknologi CNC. Perkembangan ini akan berterusan sehinggalah terdapat lebih ramai pengusaha lain yang cuba mengikut dan mengeluarkan teknologi yang sama. Akhirnya apabila teknologi ini sudah banyak dan telah biasa digunakan, ia memasuki fasa yang ketiga iaitu fasa teknologi asas. Conthnya telefun bimbit.
Q2: pada pendapat saya cara yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan teknologi Malaysia adalah berteraskan ilmu dimana kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan kerana komponen penting dalam menentukan prestasi yang terbaik adalah dengan menyediakan Bilding Block. Selain itu, kita juga ada motivasi dalam sesebuah syarikat yang mana menggunakan system maklumat untuk mendapatkan faedah yang akan dipeolehi daripada kecekapan kos dengan mengenalpasti ilmu yang diperlukan dalam syarikat kita. Seterusnya menyebarkan maklumat dan menstruktur maklumat ke semua bahagian. Motivasi seterusnya adalah bagi pengurusan maklumat dengan memberi tumpuan terhadap pembelajaran dan inovasi stratregik. Ia bertujuan untuk meningkatkan daya saing syarikat melalui penghsilan produk baru.
Selain itu, kia perlu menentukan standard prestasi dimana ianya [erlu di tanda menggunakan tanda aras. Ini merupakan cara yang terbaik. Ia bertujuan untuk mengawal dan memeriksa kemajuan prestasi dari semasa ke semasa. Taraf dan sasaran juga boleh ditentukan dari segi semua bidang perniagaan termasuklah produktiviti, kualiti dan inovasi. Perniagaan yang menggunakan tanda aras ini dapat dinilai secara berterusan.
Kita juga perlu menggalakkan perkongsian strategic dimana perkongsian tersebut berfaedah kepada pekongsi yang lain. Dengan erti kata lain, perkongsian strategic ini adalah apa yang syarikat kita sumbang pada syarikat lain dan apa yang syarikat lain sumbang pada syarikat kita.
Mempertingkatkan kapasiti dimana ianya berkaitan dengan pelaburan. Dimana dengan meningkatkan teknologi dalam syarikat kita , maka pelaburan syarikat juga akan meningkat.

wan said...

SECTION A
Q1. Kaedah Delphi iaitu merujuk kepada satu kaedah untuk mengatasi kelemahan dalam pendekatan jawatankuasa dengan menggunakan satu panel pakar yang bekerja secara sistematik untuk mengenalpasti inovasi teknologi yang realistik bagi sesebuah syarikat. Instrumen yang digunakan adalah set soal selidik yang standard diedarkan kepada setiap pakar.Kaedah ini dilakukan dengan data yang diterima pada pusing pertama akan dianalisis dan setiap ahli panel dan meminta mereka meneliti dan menilai semula dapatan tersebut. Data dalam pusingan kedua dianalisis semula dan dapatannya diedarkan kembali untuk melihat komen. Pusingan seterusnya boleh dilakukan sekiranya masih terdapat perbezaan dan percanggahan pandangan oleh para pakar dalam ahli panel tersebut.
Q2. Perbezaan antara pasukan lightweight dan functional setiap pasukan pengurusan projek lightweight mempunyai seorang staf penghubung yang diletakkan dalam satu jawatankuasa kerja untuk tujuan penyelarasan manakala functional ialah pengurus fungsian @ functional yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pasukan sahaja.
Q3. Empat objektif utama program offset adalah:-
• Penggunaan sumber-sumber tempatan.
• Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan.
• Pemindahan teknologi.
• Mengurangkan pengaliran kadar wang asing.
Q4. Perbezaan antara inovasi evolusi dengan inovasi revolusi adalah inovasi evolusi berbentuk adaptasi, pembaikan, ataupun penambahan pada produk mahupun perkhidmatan yang sedia ada. Contohnya, telefon bimbit yang digunakan untuk berhubung dan berkomunikasi namun kini telah ditambah ciri-cirinya dengan kamera dan pemain MP3, manakala inovasi revolusi pula menggunakan bentuk produk yang sama akan tetapi penggunaan teknologinya adalah berbeza setiap satunya. Contohnya, kereta BMW yang dahulunya menggunakan enjin wap dan sekarang kereta BMW menggunakan enjin petrol.


Q5. Dua kesan negatif kemasukkan pekerja-pekerja asing:-
• Masalah budaya dan sosial
• Mewujudkan sistem ekonomi yang tidak stabil dan selamat.
Q6.Dua sebab pentingnya humanware:-
• Sumberdaya manusia adalah faktor yang paling penting dan merupakan asas bagi nilai pasaran semua produk yang dikeluarkan.
• Manusia adalah makhluk yang mempunyai kecerdasan, mampu berfikir, menganalisis, menemui, memperbaharui dan mengembangkan maklumat yang penting untuk menciptakan kemakmuran.
Q7. Teknologi perlu dipantau bagi mengenalpasti perubahan aplikasi teknologi di persekitaran dan seterusnya membuat keputusan yang sewajarnya,membantu dalam agihan sumber perusahaan, mengenalpasti dan menilai peluang dan ancaman dalam pasaran, untuk pengurusan penyelidikan dan pembangunan khususnya dari aspek penilaian pembangunan produk dan proses yang baru, dapat membantu dari aspek Pembangunan Sumber Manusia dalam bidang teknikal dan dapat menentukan prestasi teknikal seebuah syarikat.
Q8. Kitaran Hayat Teknologi penting untuk difahami kerana membantu industri dalam menyediakan tenaga pakar kejuruteraan intuk pengembangan tkologi melalui penciptaan teknologi tempatan, merangsangkan industri dan agensi penyelidikan kebangsaan trmasuk IPT untuk melibatkan diri dalam kegiatan kejuruteraan dan rekabentuk serta aktiviti penyelidikan da pembangunan dan supaya kemampuan yang dapat dicapai sehingga ke tahap best practice.
Q9. Bentuk-bentuk kawalan dalam pengurusan perniagaan adalah:-
• Kawalan kewangan. Contohnya, belanjawan.
• Kawalan Operasi@ Input. Contohnya, pemilihan dan sosialisasi sumber manusia.
• Kawalan Tingkah Laku. Contohnya, disiplin.
Q10. Persekitaran teknologi dapat mempengaruhi operasi sesebuah perniagaan melalui aspek-aspek polisi pemindahan teknologi sesebuah negara, jenis-jenis teknologi dan peralatan teknologi dengan penentuan samada sesebuah syarikat beroperasi berasaskan orientasi modal ataupun buruh, juga menentukan struktur organisasi.
Q11. Perbezaan antara mod inovasi eksternal dan mod inovasi kerjasama adalah mod kerjasama adalah apabila sesebuah firma membangunkan produk dan perkhidmatan baru dengan kerjasama entity luar manakala bagi mod eksternal pula mendapatkan sepenuhnya dari entiti luar.
Q12. Empat faktor penghalang kegagalan proses inovasi adalah:-
• Posisi yang tidak kompetitif.
• Andaian pasaran yang tidak tepat.
• Prestasi teknikal yang rendah.
• Sumber kewangan yang tidak mencukupi.
Q13. Empat perbezaan di antara teknologi servis dan teknologi pengeluaran:-

Q14. Ilmu pengetahuan menjadi sangat penting untuk pembangunan teknologi kerana teknologi sering berubah-ubah, dan ilmu bertujuan meningkatkan daya saing syarikat perniagaan melalui teknologi, bagi memastikan kejayaan teknologiilmu juga merupakan kunci kejayaan kepada perusahan berteraskan teknologi

BAHAGIAN B
Q1. Kitaran hayat teknologi terbahagi kepaa dua permulaan iaitu, samada dari teknologi pendahulu kepada teknologi utama dan akhir sekali teknologi asas, yang kedua,dri teknologi asas kapada teknologi pendahulu. Terdapat tiga teknologi yang berlaku dalam kitaran haya teknologi ini iaitu, teknologi pendahulu, teknologi utama dan teknologi asas. Teknologi pendahulu, pada tahap ini pengusaha Berjaya membangunkan aplikasi teknologi mendahului pesaing lain dan pengusaha mampu mengembangkan teknologi dengan berkesan kemudian memasuki fasa atau tahap kedua iaitu teknologi utama. Tekologi Utama pula, pada tahap ini pengusaha mempunyai kelebihan kometitif berbanding pesaing lain dan ia akan berterusan sehingga lebih ramai penguasa akan menceburi bidang yang sama lalu teknologi tersebut akan membawa kepada fasa yang ketiga iaitu teknologi asas. Teknologi asas pula, pada tahp ini teknologi yang sudah dibangunkan sudah digunakan ramai pengusaha lain.
Q2. Pada pendapat saya, cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan teknologi Malaysia adalah dengan berteraskan ilmu, menentukan standard prestasi, mengglakkan perkongsian strategic dan mempertingkatkan kapasiti. Bagi berteraskan ilmu, ia bertujuan untuk memajukan pembangunan industry baru, dan faedah yang diperolehi adalah peningkatan daya saing syarikat melalui penghasilan produk baru.
Bagi menentukan standard prestasi pula, perstasi perlu di tanda aras dengan cara terbaik untuk mengawal dan memeriksa kemajuan prestasi dari semasa ke semasa. Selain itu, cirri penting dlam sesebuah syarikat atau peniagaan bertaraf dunia, sebarang jurang prestai, dan halangan dalam usaha juga turut dapat di kenalpasti.
Bagicara seterusnya pula iaitu mengglakkan perkongsian strategic boleh dibentuk untuk memperkukuhkan keupayaan bersaing dan berfaedah terutamanya bagi syarikat kecil yang tidak mempunyai kemahirandan sumber. Usahawan perlu membentuk program yang boleh mengenalpasti dan menerokai pelbagai bentuk kemudahan pakatan kerjasama.
Cara yang terakhir adalah dengan mempertingakatkan kapasiti yang bertujuan untuk memastikan sesebuah perniagaan mampu bertahan dalam persekitaran perniagaan. Pelaburan dlam budaya dapat memberi sumbangan positif kepada prestasi firma disampingkan meningkatkan kapasiti.
Kesimpulannya,prestasi adlah sangat pengitng dalam meningkatkan kemampuan teknologi dan perniagaan dalam Malaysia.

muhammad said...

1. Kaedah Delphi merupakan cara membuat keputusan dengan mengumpulkan semua pakar dari semua bidang untuk mencapai satu kata sepakat berkenaan sesuatu masalah dalam sesebuah organisasi.

2. Projek “Lightweight” mempunyai seorang staf penghubung yang diletakkan dalam satu jawatankuasa kerja untuk tujuan penyelarasan manakala pasukan pengurusan projek fungsian ialah setiap pasukan kerja diketuai oleh seorang pengurus fungsian yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ahli pasukanny sahaja.

3. Inovasi evolusi – Penambahan @ pembaikan pada sesuatu produk yang sedia ada.
Contoh – Jam tangan ditambah dengan kalendar.

4. - Penggunaan sumber tempatan secara optimum.
- Meningkatkan keupayaan eksport negara.
- Pemindahan teknologi.
- Mengurangkan pengaliran keluar wang asing.

5. a. Menutup peluang pekerjaan untuk pekerja-pekerja tempatan.
b. Wujud perbezaan budaya.

6. - Sumber daya manusia adalah faktor pengeluaran yang paling penting dan
merupakan asas bagi nilai pasaran semua produk yang dikeluarkan.
- Manusia mampu berfikir untuk mengembangkan maklumat untuk mencipta
produk.

7. Teknologi perlu dipantau untuk mengenalpasti perubahan aplikasi teknologi di persekitaran dan seterusnya membuat keputusan sewajarnya. Selain itu, ia dapat mengenalpasti peluang dan ancaman dalam pasaran.


8. Pentingnya untuk memahami kitaran hayat teknologi adalah untuk memastikan dimanakah tahap teknologi itu berada samada ianya teknologi pendahulu, teknologi utama atau teknologi asas. Sebagai contoh Nokia yang sentiasa menjadi pendahulu dalam teknologi selular yang membawa banyak kelebihan kepada organisasinya.

9. Kawalan merupakan fungsi pengurusan pada setiap peringkat dan struktur pengurusan. Terdapat 3 bentuk kawalan utama dalam pengurusan perniagaan iaitu kawalan kewangan seperti belanjawan, kawalan operasi iaitu budaya organisasi dan kawalan tingkah laku seperti disiplin.

10. Persekitaran teknologi merupakan aspek polisi pemindahan teknologi sesebuah negara, jenis-jenis teknologi dan peralatan yang boleh didapati secara penggunaan teknologi dalam sesebuah masyarakat, teknologi akan menentukan jenis struktur organisasi. Contohnya kemajuan dalam teknologi maklumat menyebabkan sebahagian syarikat antarabangsa dapat berkembang.
11. Perbezaan antara mod inovasi eksternal dan mod inovasi kerjasama adalah mod kerjasama adalah apabila sesebuah firma membangunkan produk dan perkhidmatan baru dengan kerjasama entity luar manakala bagi mod eksternal pula mendapatkan sepenuhnya dari entiti luar.
Q12. Empat faktor penghalang kegagalan proses inovasi adalah:-
• Posisi yang tidak kompetitif.
• Andaian pasaran yang tidak tepat.
• Prestasi teknikal yang rendah.
• Sumber kewangan yang tidak mencukupi.
Q13. Empat perbezaan di antara teknologi servis dan teknologi pengeluaran:-

Q14. Ilmu pengetahuan menjadi sangat penting untuk pembangunan teknologi kerana teknologi sering berubah-ubah, dan ilmu bertujuan meningkatkan daya saing syarikat perniagaan melalui teknologi, bagi memastikan kejayaan teknologiilmu juga merupakan kunci kejayaan kepada perusahan berteraskan teknologi

BAHAGIAN B
Q1. Kitaran hayat teknologi terbahagi kepaa dua permulaan iaitu, samada dari teknologi pendahulu kepada teknologi utama dan akhir sekali teknologi asas, yang kedua,dri teknologi asas kapada teknologi pendahulu. Terdapat tiga teknologi yang berlaku dalam kitaran haya teknologi ini iaitu, teknologi pendahulu, teknologi utama dan teknologi asas. Teknologi pendahulu, pada tahap ini pengusaha Berjaya membangunkan aplikasi teknologi mendahului pesaing lain dan pengusaha mampu mengembangkan teknologi dengan berkesan kemudian memasuki fasa atau tahap kedua iaitu teknologi utama. Tekologi Utama pula, pada tahap ini pengusaha mempunyai kelebihan kometitif berbanding pesaing lain dan ia akan berterusan sehingga lebih ramai penguasa akan menceburi bidang yang sama lalu teknologi tersebut akan membawa kepada fasa yang ketiga iaitu teknologi asas. Teknologi asas pula, pada tahp ini teknologi yang sudah dibangunkan sudah digunakan ramai pengusaha lain.
Q2. Pada pendapat saya, cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan teknologi Malaysia adalah dengan berteraskan ilmu, menentukan standard prestasi, mengglakkan perkongsian strategic dan mempertingkatkan kapasiti. Bagi berteraskan ilmu, ia bertujuan untuk memajukan pembangunan industry baru, dan faedah yang diperolehi adalah peningkatan daya saing syarikat melalui penghasilan produk baru.
Bagi menentukan standard prestasi pula, perstasi perlu di tanda aras dengan cara terbaik untuk mengawal dan memeriksa kemajuan prestasi dari semasa ke semasa. Selain itu, cirri penting dlam sesebuah syarikat atau peniagaan bertaraf dunia, sebarang jurang prestai, dan halangan dalam usaha juga turut dapat di kenalpasti.
Bagicara seterusnya pula iaitu mengglakkan perkongsian strategic boleh dibentuk untuk memperkukuhkan keupayaan bersaing dan berfaedah terutamanya bagi syarikat kecil yang tidak mempunyai kemahirandan sumber. Usahawan perlu membentuk program yang boleh mengenalpasti dan menerokai pelbagai bentuk kemudahan pakatan kerjasama.
Cara yang terakhir adalah dengan mempertingakatkan kapasiti yang bertujuan untuk memastikan sesebuah perniagaan mampu bertahan dalam persekitaran perniagaan. Pelaburan dlam budaya dapat memberi sumbangan positif kepada prestasi firma disampingkan meningkatkan kapasiti.
Kesimpulannya,prestasi adlah sangat pengitng dalam meningkatkan kemampuan teknologi dan perniagaan dalam Malaysia.

noorhidayah said...

BAHAGIAN B
NO 1
Kitaran hayat teknologi bermula dengan teknologi pendahulu yang berada dalam fasa pembangunan prototaip pada kitaran hayat produk. Pengusaha yang mampu mengembangkan teknologi dengan berkesan akan memasuki fasa kedua, iaitu teknologi utama yang akan mempunyai kelebihan kompetitif berbanding dengan pesaing lain. Persaingan yang sengit akan membawa kepada fasa ketiga, iaitu fasa teknologi asas. Pada tahap ini, teknologi yang telah dibangunkan sudah diguna ramai pengusaha.

Soalan 2
Pada pendapat saya, cara yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan teknologi Malaysia adalah dengan pemindahan teknologi dari negara luar yang lebih maju teknologinya seperti negara Jepun dan seangkatan dengannya. Kerajaan boleh membawa masuk tenaga pakar negara yang terbabit ke firma-firma yang sudah mempunyai teknologi yang baik dan menggunakan perkhidmatan mereka kedalam organisasi. Dalam masa yang sama syarikat perlu melantik seorang atau lebih untuk bekrjasama dalam melakukan kepakaran yang dimilikinya bersama-sama supaya ahli organisasi terbabit dapat mempelajari setiap kebolehan tenaga pakar asing tersebut. Tenaga pakar asing ini hanya digunakan dalam masa yang singkat sahaja kerana ianya menggunakan kos yang agak tinggi.

Pang said...

December 2007

Bahagian A:
Q1. Kaedah Delphi merupakan satu kaedah dimana pakar-pakar duduk sama berbincang. Alatn yang digunakan ialah dengan mengedarkan set soalan selidik kepada pakar-pakar untuk mengenalpasti inovasi yang realistik yang sesebuah syarikat data yang diterima akan dianalisis dan diedarkan kembali supaya mereka dapat meneliti dan menilai semula dapatan tersebut serta membuat komen bersesuaian.

Q2. Pasukan kerja pengurusan projek “lightweight” mempunyai seorang staf penghubung yang diletakkan dalam satu jawatankuasa kerja untuk tujuan penyelarasan manakala pasukan pengurusan projek fungsian yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ahli pasukan sahaja.

Q3. Inovasi evolusi merupakan penambahan dan pembaikkan pada sesuatu produk yang sedia ada. Contohnya, jam tangan ditambah dengan kalender. Manakala inovasi revolusi ialah penghasilan produk atau perkhidmatan yang serba baru. Contohya, komunikasi tanpa wayar.

Q4.a) mengurangkan pengaliran keluaran wang asing.
b) pemindahan teknologi.
c) meningkatkan keupayaan eksport negara.
d) menggalak pertumbuhan industri tempatan.

Q5.a) timbul masalah budaya.
b) menutup peluang pekerjaan untuk pekarja- pekerja tempatan.

Q6.a)sumberdaya merupakan asas bagi nilai pasaran semua produk yang dikeluarkan.
b)manusia adalah makhluk yang mempunyai kecerdasan, mampu berfikir, menganalisis dan mengembangkan maklumat untuk mencipta kemakmuran.

Q7. Teknologi perlu dipantau untuk mengenalpasti perubahan aplikasi teknologi di persekitaran dan seterusnya membuat keputusan yang sewajar. Keguunaan konsep utama pemantauan adalah untuk membantu dalam bentuk kewangan, pekerja atau kemudahan.

Q8. Penting untuk memahami kitaran hayat teknologi kerana untuk memastikan dimana tahap teknologi sesebuah negara. Terdapat tiga komponen dalam kitaran hayat, iaitu teknologi pendahuluan, teknologi utama dan teknologi asas. Bagi negara maju kitaran hayat teknologi akan bermula daripada teknologi pendahuluan manakala negara membangun akan bermula daripada teknologi asas.

Q9. Kawalan dalam pengurusan perniagaan merupakan fungsi pengurusan pada setiap peringkat dalam struktur pengurusan. Terdapat tiga bentuk kawalan utama dalam pengurusan perniagaan iaitu kawalan kewangan seperti belanjawaan, kawalan operasi iaitu budaya organisasi dan kawalan tingkahlaku seperti displin kerja.

Q10.Persekitaran teknologi merangkumi aspek polisi pemindahan teknologi,jenis-jenis teknologi dan peralatan yang didapati serta cara penggunaan teknologi dalam sesebuah masyarakat.Teknologi menentukan struktur organisasi.contohnya kemajuan dalam teknologi maklumat menyebabkan sebahagian syarikat perniagaan antarabangsa di Eropah menggunakan infrasturktur dan sumber tenaga yang mahir untuk menguruskan bahagian pengurusan kewangan.

Q11. Mod inovasi eksternal ialah pembangunan produk dan perkhimatan yang melibatkan entiti luar sepenuhnya.Manakala mod inovasi kerjasama merupakan sesebuah firma membangunkan produk dan perkhimatan baru dengan kerjasama dengan entiti luar.

Q12.a)posisi yang tidak kompetitif.
b)sumber kewangan yang tidak mencukupi.
c)kepakaran pengeluaran terhad.
d)prestasi teknikal yang rendah.

Q13.a)keketaraan. Keketaraan merujuk kepada konkrit atau abstraknya sesuatu output. Teknologi pengeluaran menghasilkan output yang ketara, seperti televisyen. Sedangkan teknologi perkihdmatan menghasilkan sesuatu yang abstrak, seperti kepuasan.
b)kepiawaan. Teknologi perkhidmatan kurang terpiawai kerana lebih bersifat memenuhi keperluan pelanggan manakala teknologi pengeluaran umpamanya standard dan mengeluarkan output yang juga standard.
c)penyertaan pelanggan. Di sektor pengeluaran, teknologi teras pengeluaran seperti teknologi enjin kerata merupakan satu rahsia syarikat tetapi sektor perkhimatan melibatkan pelanggan secara langsung, seperti industri pengiklanan.
d)intensiti buruh. Teknologi perkhidmatan adalah teknologi yang berorientasikan buruh berbanding dengan teknologi pengeluaran. Output industri atau sektor perkhidmatan memerlukan pekerja berurusan secara langsung, seperti sekolah.

Q14. Ilmu pengetahuan menjadi sangat penting untuk pembangunan teknologi kerana ilmu penting dalam menentukan prestasi, maka adalah penting untuk menyediakan building block untuk pengurusan ilmu dalam perniagaan. Motivasi utama untuk syarikat perniagaan melaksanakan sistem maklumat ilmu adalah faedah yang diperoleh daripada kecekapan kos.

Bahagian B:
Q1. Kitaran hayat teknologi terdapat tiga fasa, iaitu teknologi pendahulaun, teknologi utama dan teknologi asas. Kitaran hayat teknologi pada kebiasaannya bermula dengan teknologi pendahuluan yang berada dalam fasa pembangunan prototiap pada kitaran hayat produk. Pada tahap ini pengusaha yang berjaya membangunkan aplikasi teknologi akan mendahului pesaing lain. Contohnya, teknologi prototaip segara. Pengusaha yang mampu mengemgangkan teknologi dengan berkesan akan memasuki fasa kedua iaitu teknologi utama. Pada tahap ini pengusaha akan mempunyai kelebihan kompetitif berbandingan pesaingan lain. Contoh, teknologi CNC. Perkembangan ini akan berterusan sehinggalah lebih ramai pengusaha akan menceburi bidang yang sama. Persaingan yang sengit akan membawa kepada fasa ketiga iaitu fasa teknologi asas. Pada tahap ini teknologi yang telah dibangunkan sudah digunakan oleh ramai pengguna. Contoh, teknologi kamera yang sudah digunakan oleh ramai pengeluaran telefon.
Perusahaan di negara membangun memiliki kitaran hayat teknologi yang berlawan dengan negara maju. Negara membangun bermula dari fasa teknologi asas, kemudian negara maju bermula daripada teknologi pendahuluan. Pada tahap asas kemampuan teknologi perusahaan sangat rendah sehingga keperluan teknologinya dipenuhi oleh pasaran antarabangsa. Teknologi yang digunakan adalah berbentuk built in dan standard. Kemampuan yang kita mahukan adalah pemanfaatan teknologi sehingga ketahap best practice. Tugas kerajaan adalah membantu mencapai best practice tadi melalui penyediaan sumber manusia terlatih bagi menyokong operasi shop floor, kawalan kualiti dan perundingan teknika. Perundingan dalam pemilihan teknologi yang sesuai untuk industri nasional.

Q2. Cara yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan teknologi Malaysia adalah berteraskan ilmu, menentukan standard prestasi dan menggalakkan perkongsian strategik. Cabaran berteraskan ilmu merupakan kejayaan masa hadapan bergantung kepada ekonomi yang berasaskan ilmu yang penting dalam menentukan prestasi. Ia dapat di lakukan dengan mengenal pasti ilmu yang di perlukan oleh sesebuah syarikat dan menstruktur dan menyebarkan maklumat tersebut ke semua bahagian syarikat.Selain itu, cabaran menentukan standard prestasi adalah prestasi perlu ditanda aras denagn cara yang terbaiik yang di wujudkan untuk mengawal dan memeriksa kemajuan prestasi dari semaa ke semasa. dalam konteks ini cabaran utama pengusaha adalah untuk membentuk indeks tanda aras yang realistik dan praktikal.Seterusnya, menggalakkan perkongsian strategic ialah usahawan tempatan perlu membentuk program yang boleh mengenal pasti dan menerokai pelbagai bentuk kemudahan pakatan kerjasama yang dapat memperkukuhkan perniagaan mereka. Di mana perkongsian ini berfaedah terutamanya pada syarikat kecil yang tidak mempunyai kemahiran dan sumber untuk menjalankan RND atau untuk menjalankan kaji selidik pelanggan.

nur said...

SKEMA JAWAPAN DISEMBER 2007
BAHAGIAN A

1.Kaedah delphi:
satu kaedah di mana pakar-pakar berbincang.Alatan yang digunakan ialah soal selidik yang standard diedarkan kepada setiap pakar dalam panel tersebut.Data yang diterima akan dianalisis dan diedarkan kembali sehingga tiada perbezaan dan percanggahan pandangan.

2. Beza antara projek 'lightweight' dan projek fungsian:
Projek 'lightweight' mempunyai seorang staf penghubung yang diletakkan dalam satu jawatankuasa kerja bertujuan untuk penyelarasan manakala pasukan fungsian adalah setiap pasukan kerja diketuai oleh seorang pengurus fungsian yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ahli pasukan sahaja.

3.Beza antara inovasi evolusi dan inovasi revolusi
Inovasi evolusi bersifat adaptasi,perbaikan dan penambahan produk atau perkhidmatan yang sedia ada,seperti inovasi jam tangan yang ditambah dengan kalendar.Manakala inovasi revolusi pula bersifat penghasilan produk atau perkhidmatan yang serba baru,seperti komunikasi tanpa wayar.

4. Empat objektif:
(i)penggunaan sumber-sumber tempatan secara optimum
(ii)meningkatkan keupayaan eksport negara
(iii)pemindahan teknologi
(iv)mengurangkan pengaliran keluar wang asing

5.Dua contoh kesan negatif:
(i)Wujud perbezaan budaya
(ii)menutup peluang pekerjaan kepada pekerja tempatan

6.Dua sebab:
(i)makhluk yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam memanipulasikan teknologi.
(ii)mempunyai psikologi dimana adanya motivasi dalam menentukan tahap produktiviti serta efisyen dan efektif dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

7.Teknologi perlu dipantau kerana untuk mengenalpasti perubahan aplikasi teknologi di persekitaran dan seterusnya dapat mengenalpasti peluang dan ancaman dalam pasaran.

8.Memahami kitaran hayat teknologi adalah penting untuk memastikan tahap teknologi itu berada samada ianya teknologi pendahulu,teknologi utama atau teknologi teknologi asas.Sebagai contoh,nokia sentiasa menjadi teknologi pendahulu dalam tekno selular yang membawa banyak kkelebihan kepada organisasi

9.Maksud kawalan dan bentuk-bentuk:
Kawalan ialah fungsi pengurusan yang penting pada setiap peringkat dalam struktur sesebuah pengurusan.Kawalan merupakan satu proses untuk menilai dari semasa ke semasa samada kerja yang dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi menjurus kepada mencapai matlamat yang telah ditentukan.Bentuk-bentuk kawalan adalah kawalan kewangan,kawalan operasi dan kawalan tingkah laku.

10.Persekitaran teknologi merangkumi aspek-aspek polisi pemindahan teknologi sesebuah negara,jenis teknologi dan peralatan yang boleh didapati serta cara penggunaan teknologi dalam sesebuah masyarakat.Teknologi juga menentukan struktur organisasi.

11.Beza antara mod inovasi eksternal dan kerjasama
Mod inovasi eksternal ialah sekiranya sesebuah firma tidak terlibat sama sekali dalam pembangunan produk dan perkhidmatan yang baru,sebaliknya mendapatkan sepenuhnya daripada entiti luar.Mod ini memerlukan perbelanjaan yang besar dan seringkali berakhir dengan kegagalan.Manakala mod inovasi eksternal ialah sekiranya sesbuah firma membangunkan produk atau perkhidmatan baru dengan kerjasam entiti luar. mod ini dapat mengurangkan kos pengeluaran kerana tidak lagi perlu membangun dan menghasilkan sumber dan kebolehan baru dalam firma.

12.Empat objektif
(i)posisi yang tidak kompotitif
(ii)andaian pasaran yang tidak tepat
(iii)prestasi teknikal yang rendah
(iv)kepakaran pengeluararan yang terhad.

13. beza antara teknologi servis denagn teknologi npengeluaran adalah teknologi servis bersifat subjektif dan relatif, penyertaan pelanggan berlaku secara langsung, pemasaan tidak boleh di simpan dan insentif buruh lebih berorientasikan buruh manakala teknologi pengeluaran pula bersifat menghasilkan output yang ketara, satu rahsia syarikat,boleh disimpan dan kurang menggunakan tengaga buruh dan lebih menggunakan tenaga pakar.

14. Dalam pembangunan teknologi ilmu menjadi sangat penting kerana ilmu merupakan kompenan penting dalam menentukan prestasi dengan menyediakan building block untuk pengurusan ilmu alam perniagaan. ilmu juga merupakan motivasi utama untuk organisasi dalam melaksanakan sistem maklumat ilmu kemudian ilmu menjadi penting kerana menghasilkan pendedahan baru yang boleh digunakan untuk mendapatkan kelebihan saingan

BAHAGIAN B

1. Kitaran hayat teknologi terbahagi kepaa dua permulaan iaitu, samada dari teknologi pendahulu kepada teknologi utama dan akhir sekali teknologi asas, yang kedua,dri teknologi asas kapada teknologi pendahulu. Terdapat tiga teknologi yang berlaku dalam kitaran haya teknologi ini iaitu, teknologi pendahulu, teknologi utama dan teknologi asas. Teknologi pendahulu, pada tahap ini pengusaha Berjaya membangunkan aplikasi teknologi mendahului pesaing lain dan pengusaha mampu mengembangkan teknologi dengan berkesan kemudian memasuki fasa atau tahap kedua iaitu teknologi utama. Tekologi Utama pula, pada tahap ini pengusaha mempunyai kelebihan kometitif berbanding pesaing lain dan ia akan berterusan sehingga lebih ramai penguasa akan menceburi bidang yang sama lalu teknologi tersebut akan membawa kepada fasa yang ketiga iaitu teknologi asas. Teknologi asas pula, pada tahp ini teknologi yang sudah dibangunkan sudah digunakan ramai pengusaha lain.

2. Pada pendapat saya, cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan teknologi Malaysia adalah dengan berteraskan ilmu, menentukan standard prestasi, mengglakkan perkongsian strategic dan mempertingkatkan kapasiti. Bagi berteraskan ilmu, ia bertujuan untuk memajukan pembangunan industry baru, dan faedah yang diperolehi adalah peningkatan daya saing syarikat melalui penghasilan produk baru.
Bagi menentukan standard prestasi pula, perstasi perlu di tanda aras dengan cara terbaik untuk mengawal dan memeriksa kemajuan prestasi dari semasa ke semasa. Selain itu, cirri penting dlam sesebuah syarikat atau peniagaan bertaraf dunia, sebarang jurang prestai, dan halangan dalam usaha juga turut dapat di kenalpasti.
Bagicara seterusnya pula iaitu mengglakkan perkongsian strategic boleh dibentuk untuk memperkukuhkan keupayaan bersaing dan berfaedah terutamanya bagi syarikat kecil yang tidak mempunyai kemahirandan sumber. Usahawan perlu membentuk program yang boleh mengenalpasti dan menerokai pelbagai bentuk kemudahan pakatan kerjasama.
Cara yang terakhir adalah dengan mempertingakatkan kapasiti yang bertujuan untuk memastikan sesebuah perniagaan mampu bertahan dalam persekitaran perniagaan. Pelaburan dlam budaya dapat memberi sumbangan positif kepada prestasi firma disampingkan meningkatkan kapasiti.
Kesimpualannya,prestasi adlah sangat pengitng dalam meningkatkan kemampuan teknologi dan perniagaan dalam Malaysia.

nor said...

SKEMA JAWAPAN DECEMBER 2007

BAHAGIAN A

Q1: Kaedah Delphi merujuk kepada satu kaedah untuk mengatasi kelemahan dan pendekatan jawatankuasa dengan menggunakan satu panel pakar yang bekerja secara sistematik untuk mengenalpasti inovasi teknologi yang realistik bagi sesebuah syarikat. Instrumen yang digunakan ialah set soal selidik yang standard diedarkan kepada setiap pakar dalam panel tersebut.

Q2: Perbezaan antara pasukan kerja pengurusan projek “lightweight” dan pasukan pengurusan projek fungsian ialah, projek lightweight mempunyai seorang staf penghubung yang diletakkan dalam satu jawatankuasa kerja untuk tujuan penyelarasan manakala pasukan pengurusan projek fungsian adalah setiap pasukan kerja diketuai oleh seorang pengurus fungsian yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ahli pasukannya sahaja.

Q3: Perbezaan antara inovasi evolusi dan revolusi ialah, inovasi evolusi berbentuk adaptasi, perbaikan dan penambahan produk atau perkhidmatan yang sedia ada. Inovasi ini adalah inovasi yang berlaku secara perlahan dan kebanyakan hanya melibatkan inovasi proses pengeluaran. Contohnya, telefon bimbit yang ditambah dengan kamera.
Manakala inovasi revolusi pula berbentuk penghasilan produk atau perkhidmatan yang serba baru. Inovasi ini berasaskan kepada set prinsip kejuruteraan dan saintifik yang berbeza kerana fokusnya adalah menghasilkan produk dan pasaran yang baru. Contohnya komunikasi tanpa wayar.

Q4: 4 objektif utama program offset ialah:
i- Penggunaan sumber tempatan secara optimum
ii- Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan
iii- Pemindahan teknologi
iv- Mengurangkan pengaliran keluar wang asing

Q5: contoh 2 kesan negatif kemasukan pekerja-pekerja asing ke dalam negara:
i- Menutup peluang pekerjaan untuk pekerja tempatan
ii- Timbul berbagai-bagai masalah kebudayaan dan sosial

Q6: 2 sebab pentingnya “humanware”
i- Sumber daya manusia adalah faktor pengeluaran yang paling penting dan merupakan asas bagi nilai pasaran semua produk yang dikeluarkan
ii- Manusia adalah makhluk psikologi yang produktivitinya mungkin naik atau turun bergantung kepada motivasi kerjanya

Q7: Matlamat utama pemantauan teknologi adalah untuk mengenalpasti perubahan aplikasi teknologi di persekitaran dan seterusnya membuat keputusan yang sewajarnya. Ia juga digunakan untuk mengenalpasti dan menilai peluang dan ancaman dalam pasaran. Ia juga turut digunakan untuk penyelidikan dan pembangunan khususnya dari aspek penilaian pembangunan produk dan produk yang baru.

Q8: Kitaran hayat teknologi merupakan kitaran produk yang baru memasuki ke dalam pasaran. Inovasi yang dilakukan dalam kitaran hayat teknologi akan menjadikan firma yang berjaya membangunkan aplikasi teknologi akan mendahului pesaing lain.

Q9: Kawalan dalam pengurusan perniagaan merupakan fungsi pengurusan untuk setiap peringkat dalam struktur pengurusan. Terdapat tiga bentuk kawalan utama dalam pengurusan perniagaan iaitu kawalan kewangan, contohnya perbelanjaan, kawalan operasi, contohnya budaya organisasi, dan kawaln tingkah laku, contohnya disiplin.

Q10: Persekitaran teknologi merupakan aspek polisi pemindahan teknologi sesebuah negara. Jenis-jenis teknologi dan peralatan yang boleh didapati secara penggunaan teknologi dalam sesebuah masyarakat. Teknologi akan menentukan jenis struktur organisasi. Contohnya kemajuan dalam teknologi maklumat menyebabkan sebahagian syarikat antarabangsa maju.

Q11: Perbezaan antara mod inovasi eksternal dan mod inovasi kerjasama ialah mod inovasi eksternal iaitu strategi penggabungan dan pemilikan, ia juga merupakan strategi yang paling sesuai, seperti dalam keadaan persekitaran pasaran yang tidak stabil, ia juga memerlukan perbelanjaan yang besar dan seringkali berakhir dengan kegagalan. Manakala mod kerjasama pula dapat mengurangkan kos pengeluaran disebabkan tidak lagi perlu membangun dan menghasilkan sumber dan kebolehan baru dalam firma.

Q12: 4 faktor penghalang yang membawa kepada kegagalan proses inovasi:
i- posisi yang tidak kompetitif
ii- andaian pasaran yang tidak tepat
iii- prestasi teknikal yang rendah
iv- kepakaran pengeluaran yang terhad

Q13: 4 perbezaan di antara teknologi servis dan teknologi pengeluaran ialah, teknologi servis mempunyai keketaraan yang bersifat subjektif dan relatif, penyertaan pelanggan terlebih langsung, pemasaan yang tidak boleh disimpan, dan insentif yang lebih berorientasikan buruh. Manakala teknologi pengeluaran pula, menghasilkan output yang ketara, ia juga merupakan satu rahsia syarikat, ia juga boleh disimpan, dan ia kurang menggunakan tenaga buruh tetapi lebih menggunakan tenaga pakar.

Q14: Ilmu pengetahuan menjadi sangat penting untuk pembangunan teknologi adalah kerana ilmu adalah komponen penting dalam menentukan prestasi, ia penting untuk menyediakan building block untuk pengurusan ilmu dalam perniagaan. Motivasi utama untuk syarikat perniagaan melaksanakan system maklumat ilmu adalah faedah yang diperoleh daripada kecekapan kos. Ia juga turut memberi tumpuan terhadap pembelajaran dan inovasi strategik Pengurusan ilmu adalah bertujuan untuk meningkatkan daya saing syarikat perniagaan melalui penghasilan produk baru.


BAHAGIAN B

Q1:


Kitaran hayat teknologi bermula dengan teknologi Pendahulu. Pada tahap ini pengusaha mengaplikasikan teknologi untuk mendahului pesaing lain. Indutri sudah berjaya mengumpul kemampuan teknologi tertentu melalui proses pembelajaran pada tahap sebelumnya. Kerajaan berperanan menyediakan tenaga pakar kejuruteraan untuk pengembangan teknologi melalui penciptaan tempatan. Contoh teknologi pendahulu adalah teknologi prototaip segera. Pengusaha yang mampu mengembangkan teknologi dengan berkesan akan memasuki fasa teknologi Utama.

Pengusaha akan mempunyai kelebihan kompetitif berbanding pesaing lain pada peringkat ini. Perkembangan ini berterusan sehingga lebih ramai pengusaha memasuki ke dalam pasaran ini. Contohnya adalah teknologi CNC. Pada tahap ini peranan terpenting kerajaan adalah meransang industri dan agensi penyelidikan kebangsaan untuk melibatkan diri ke dalam kegiatan kejuruteraan dan reka bentuk. Persaingan yang sengit antara pesaing menyebabkan kemunculan fasa yang baru.

Pada fasa teknologi Asas, teknologi yang telah dibangunkan telah digunakn oleh ramai pengguna. Contohnya adalah kamera yang digunakan pada telefon bimbit. Perkara yang paling penting adalah memberi akses kepada teknologi asing dengan kaedah pemindahan teknologi yang paling berkesan bagi keuntungan negara.


Q2:

Malaysia mampu untuk melakukan peningkatan dalam tahap teknologi.

Berteraskan ilmu

Ilmu pengetahuan menjadi sangat penting untuk pembangunan teknologi adalah kerana ilmu adalah komponen penting dalam menentukan prestasi, ia penting untuk menyediakan building block untuk pengurusan ilmu dalam perniagaan. Motivasi utama untuk syarikat perniagaan melaksanakan system maklumat ilmu adalah faedah yang diperoleh daripada kecekapan kos. Ia juga turut memberi tumpuan terhadap pembelajaran dan inovasi strategik Pengurusan ilmu adalah bertujuan untuk meningkatkan daya saing syarikat perniagaan melalui penghasilan produk baru.

Menentukan standard prestasi.

Taraf dan sasaran boleh ditentukan dari segi semua bibang perniagaan temasuk produktiviti, kualiti dan inovasi. Kemajuan yang bersandarkan tanda aras ini dapat dinilai secara berterusan. Kelemahan yang mengonkong perniagaan dapat daripada terus berkembang boleh dikenalpasti dengan mudah dan cepat. Ia juga dapat mengenalpasti kelewatan dan pembaziran.
Cabaran utama komuniti usahawan adalah untuk membentuk indeks tanda aras yang realistik dan praktikal.

Menggalakkan perkongsian strategik.

Perkongsian ini berfaedah terutamanya kepada syarikat kecil yang tidak mempunyai kemahiran dan sumber untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan. Perkongsian dengan badan akademik dan universiti boleh dilakukan untuk mengeksploitasikan kemampuan penyelidikan mereka.
Usahawan tempatan perlu membentuk program yang boleh mengenal pasti dan terokai pelbagai bentuk kemudahan pakatan kerjasama yang dapat mengukuhkan perusahaan mereka.

Mempertingkatkan Kapasiti.

Untuk memastikan sesebuah perniagaan mampu bertahan dalam persekitaran perniagaan yang sentiasa berubah-ubah, para usahawan perlu melakukan pelaburan secara berterusan untuk tingkatkan keupayaan. Usahawan juga perlu mempunyai wawasan walaupun dalam keadaan yang tertekan.
Penting juga untuk membina kapasiti organisasi yang fleksibel dan berupaya menyesuaikan dengan persekitaran yang berubah.Pelaburan dalam budaya syarikat juga memberi sumbangan positif kepada prestasi firma di samping tingkatkan kapasiti.

nur said...

yawuemzQ8: pentingnya untuk memahami kitaran hayat teknologi adalah untuk memastikan dimanakah tahap teknologi itu berada, samaada ianya teknologi pendahulu, teknologi utama atau teknologi asas. Sebagai contoh, nokia sentiasa menjadi pendahulu dalam teknologi secular yang membawa banyak kelebihan kepada organisasinya.

Q9: kawalan merupakan fungsi pengurusan pada setiap peringkat dalam struktur pengurusan. Terdapat 3 bentuk kawalan utama dalam pengurusan perniagaan iaitu kawalan kewangan seperti belanjawan, kawalan operasi seperti budaya organisasi, kawalan tingkah laku seperti disiplin kerja.

Q10: persekitaran teknologi merangkumi aspek polisi pemindahan teknologi sesebuah Negara. Jenis2 teknologi dan peralatan yng boleh didapati secara penggunan teknologi dalam sesebuah masyarakat. Teknologi akan menentukan jenis struktur organisasi. Contohnya kemajuan dalam teknologi maklumat menyebabkan sebahagian syarikat perniagaan antarabangsa di eropah menggunakan infrastruktur dan tenaga mahir yang ada di India untuk menguruskan bahagian pengurusan kewangan.


Q11: Mod inovasi eksternal ialah pembangunan produk dan perkhidmatan yang melibatkan entiti luar sepenuhnya.

11. Mod inovasi kerjasama ialah sesebuah firma membangunkan produk dan perkhidmatan baru dengan kerjasama entity luar. Contohnya Universiti

Q12

1. : Andaian pasaran yang tidak tepat

2. Sumber kewangan yang tidak cukup

3. Kepakaran pengeluaran yang terhad

4. Posisi yang tidak kompetitif


Q13: perbezaan antara teknologi servis dengan teknologi pengeluaran ialah teknologi servis mempunyai keketaran bersifat subjektif dan relative, penyertaan pelanggan terlibat secara langsung, pemasaan dimana tidak boleh disimpan serta intensif buruh dimana lebih berorientasikan buruh, manakala teknologi pengeluaran pula menghasilkan output yang ketara, satu rahsia syarikat, boleh disimpan, kurang menggunakan tenaga buruh dan lebih menggunakan tenaga pakar.

Q14: Dalam menentukan prestasi dimana penting untuk menyediakan Building Block untuk pengurusan ilmu dalam perniagaan.selain itu, mendapatkan faedah kecekapan kos dengan melaksanakan system maklumat dimana perlu mengenal pasti ilmu yang diperlukan dalam sesebuah syarikat dan menyebarkan serta menstruktur ke semua bahagian.
Bahagian B
Q1: kitaran hayat teknologi pada kebiasaanya bermula dengan teknologi pendahulu dimana ia berada pada fasa pembanguna prototaip pada kitaran hayat teknologi. Pada tahap ini, pengusaha yang berjaya membangunkan aplikasi teknologi atau teknologi yang pertama yang akan mendahului pesaing lain. Contohnya teknologi CNC. Perkembangan ini akan berterusan sehinggalah terdapat lebih ramai pengusaha lain yang cuba mengikut dan mengeluarkan teknologi yang sama. Akhirnya apabila teknologi ini sudah banyak dan telah biasa digunakan, ia memasuki fasa yang ketiga iaitu fasa teknologi asas. Conthnya telefun bimbit.


Q2: pada pendapat saya cara yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan teknologi Malaysia adalah berteraskan ilmu dimana kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan kerana komponen penting dalam menentukan prestasi yang terbaik adalah dengan menyediakan Bilding Block. Selain itu, kita juga ada motivasi dalam sesebuah syarikat yang mana menggunakan system maklumat untuk mendapatkan faedah yang akan dipeolehi daripada kecekapan kos dengan mengenalpasti ilmu yang diperlukan dalam syarikat kita. Seterusnya menyebarkan maklumat dan menstruktur maklumat ke semua bahagian. Motivasi seterusnya adalah bagi pengurusan maklumat dengan memberi tumpuan terhadap pembelajaran dan inovasi stratregik. Ia bertujuan untuk meningkatkan daya saing syarikat melalui penghsilan produk baru.
Selain itu, kia perlu menentukan standard prestasi dimana ianya [erlu di tanda menggunakan tanda aras. Ini merupakan cara yang terbaik. Ia bertujuan untuk mengawal dan memeriksa kemajuan prestasi dari semasa ke semasa. Taraf dan sasaran juga boleh ditentukan dari segi semua bidang perniagaan termasuklah produktiviti, kualiti dan inovasi. Perniagaan yang menggunakan tanda aras ini dapat dinilai secara berterusan.
Kita juga perlu menggalakkan perkongsian strategic dimana perkongsian tersebut berfaedah kepada pekongsi yang lain. Dengan erti kata lain, perkongsian strategic ini adalah apa yang syarikat kita sumbang pada syarikat lain dan apa yang syarikat lain sumbang pada syarikat kita.
Mempertingkatkan kapasiti dimana ianya berkaitan dengan pelaburan. Dimana dengan meningkatkan teknologi dalam syarikat kita , maka pelaburan syarikat juga akan meningkat.

wan said...

sambungan skima jawapan..

8. memahami kitar hayat teknnologi adalah untuk memastikan di manakah letaknya tahap sesuatu teknologi dalam sesebuah organisasi itu berada, samaada di tahap teknologi pendahuluan yang berada dalam fasa pembangunan prototaip.tahap kedua ialah tahap teknologi utama yang merupakan tahap di mana organisasi telah mampu mengembangkan teknologi dengan berkesan.dan tahap ke tiga iaitu tahap teknologi asas di mana teknologi yang di bangunkan telah di guna secara menyeluruh.

9. kawalan adalah fungsi pengurusan yang penting pada setiap peringkat dalam struktur sesebuah pengurusan di mana ia merupakan satu proses untuk menilai dari semasa ke semasa samada kerja yang dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi menjurus kepada mencapai matlamat yang telah ditentukan. antara bentuk-bentuk kawalan adalah;kawalan kewangan contohnya, belanjawan,audit kewangan dan audit pengeluaran.kawalan kedua ialah kawalan operasi contohnya, inventori Just-in-Time, pemilihan dan sosialasi sumber manusia dan budaya organisasi.kawalan ketiga ialah kawalan tingkah laku contohnya penjadualan, penilaian prestasi kerja dan disiplin pekerja.

10. persekitaran teknologi merangkumi aspek-aspek polisi pemindahan teknologi sesebuah negara, jenis-jenis teknologi dan peralatan yang didapati serta cara penggunaan teknologi dalam sesebuah masyarakat.teknologi jugfa menentukan struktur organisasi contohnya, kemajuan dalam teknologi maklumat menyebabkan sebahagian syarikat perniagaan antarabangsa di eropah menggunakan infrastruktur dan sumber tenaga mahir di India.

11. mod inovasi eksternal keadaan di mana sesebuah firma tidak terlibat sama sekali dalam pembangunan produk dan perkhidmatan yang baru tetapi mendapatkan sepenuhnya daripada entiti luar. mod strategi ini memerlukan perbelanjaan yang besar dan sering mengalami kegagalan kerana menghadapi pelbagai masalah dalam proses penggabungan dua atau lebih entiti firma.manakala,
mod inovasi kerjasama pula merupakan keadaan di mana sesebuah firma membangunkan produk dan perkhidmatan baru dengan kerjasama dari luar. starategi ini dapat mengurangkan kos pengeluaran kerana tidak lagi perlu membangun dan menghasilkan sumber dan kebolehan baru dalam firma.

12. -polisi yang btidak kompetatif
- andaian pasaran yang tidak tepat
- prestasi teknikal yang rendah
- kepakaran pengeluaran yang terhad

13. teknologi servis merupakan teknologi yang keketaraan yang bersifat subjektif dan relatif.penyertaan pelanggan berlaku secara langsung, pemasaran tidak boleh disimpan dan insentif buruh lebih berorientasikan buruh manakala, teknologi pengeluaran pula menghasilkan output yang ketara, satu rahsia syarikat, boleh menyimpan dan kurang gunakan tenaga buruh dan lebih menggunakan tenaga pakar.

14. ilmu merupakan kompanen penting dalam menentukan prestasi, maka adalah pentinguntuk menyediakan building block untuk pengurusan ilmu dalam perniagaan. motivasi utama untuk syarikat ialah melaksanakan sistem maklumat ilmu adalah faedah yang diperoleh dari kecekapan kos. dimana langkah pertama adalah mengenal pasti ilmu yang di perlukan oleh organisasi. dan langkah kedua ialah menstruktur dan menyebarkan maklumat tersebut ke semua bahagian organisasi.

bahagian b

1. kiataran hayat teknologi bermula dengan tahap teknologi pendahulu.tahap ini berada dalam fasa pembangunan prototaip. pada tahap ini pengusaha yang sudah berjaya membangunkan aplikasi teknologi akan mendahului pesaing lain. contohnya nokia yang memulakan teknologi penggunaan kamera pada telefon bimbit.tahap kedua ialah tahap teknologi utram di mana pengusaha yang mampu mengembangkan teknologinya dengan berkesan akan memasuki fasa ini di mana ia akan mempunyai kelebihan kompetatif berbanding dengan pesaing lain contahnya ramai pengguna telefon bimbit telah menggunakn produk keluaran nokia yang terbaru itu. perkembangan ini akan berterusan sehingga pihak pesaing lain berusaha untuk menggunakan teknologi yang telah di perkenalkan sehingga mengakibatkan persaingan sengit dalam pasaran yang akan mewujudkan tahap ketiga dalam kitar hayat teknologi iaitu tahap teknologi asas di mana teknologi yang telah di bangunkan telah di gunakan oleh ramai pengusaha contohnya syarikat lain seperti sony erricsson dan samsung juga telah mengeluarkan model telefon bimbit yang ada kemudahan kamera.

2. pada pendapat saya, cara terbaik untuk malaysia meningkatkan kemampuan teknologi di malaysia adalah dengan menjalankan sesebuah teknologi itu berteraskan ilmu. diman ia merupakan komponen penting untuk menentukan prestasi sesebuah organisasi ini kerana motivasi utama dalam perniagaan adalah dengan perlaksanaan sistem maklumat ilmu yang membawa faedah daripada kecekapan kos. malaysia juga boleh menentukan standard prestasi. ini kerana tanda aras ini perlu diwujudkan untuk mengawal dan memeriksa kemajuan prestasi dari masa ke semasa. malaysia juga boleh menggalakkan perkongsian strategik yang boleh di bentuk untuk memperkukuhkan keupayaan bersaing.mempertingkatkan kapasiti pengeluaran juga boleh meningkatkan teknologi di malaysia. di mana ia dapat memastikan sesebuah perniagaan mampu be4rtahan dalam persekitaran perniagaan yang bersifat dinamik.

mohd said...

SKEMA JAWAPAN DECEMBER 2007

BAHAGIAN A

Q1: Kaedah Delphi merujuk kepada satu kaedah untuk mengatasi kelemahan dan pendekatan jawatankuasa dengan menggunakan satu panel pakar yang bekerja secara sistematik untuk mengenalpasti inovasi teknologi yang realistik bagi sesebuah syarikat. Instrumen yang digunakan ialah set soal selidik yang standard diedarkan kepada setiap pakar dalam panel tersebut.

Q2: Perbezaan antara pasukan kerja pengurusan projek “lightweight” dan pasukan pengurusan projek fungsian ialah, projek lightweight mempunyai seorang staf penghubung yang diletakkan dalam satu jawatankuasa kerja untuk tujuan penyelarasan manakala pasukan pengurusan projek fungsian adalah setiap pasukan kerja diketuai oleh seorang pengurus fungsian yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ahli pasukannya sahaja.

Q3: Perbezaan antara inovasi evolusi dan revolusi ialah, inovasi evolusi berbentuk adaptasi, perbaikan dan penambahan produk atau perkhidmatan yang sedia ada. Inovasi ini adalah inovasi yang berlaku secara perlahan dan kebanyakan hanya melibatkan inovasi proses pengeluaran. Contohnya, telefon bimbit yang ditambah dengan kamera.
Manakala inovasi revolusi pula berbentuk penghasilan produk atau perkhidmatan yang serba baru. Inovasi ini berasaskan kepada set prinsip kejuruteraan dan saintifik yang berbeza kerana fokusnya adalah menghasilkan produk dan pasaran yang baru. Contohnya komunikasi tanpa wayar.

Q4: 4 objektif utama program offset ialah:
i- Penggunaan sumber tempatan secara optimum
ii- Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan
iii- Pemindahan teknologi
iv- Mengurangkan pengaliran keluar wang asing

Q5: contoh 2 kesan negatif kemasukan pekerja-pekerja asing ke dalam negara:
i- Menutup peluang pekerjaan untuk pekerja tempatan
ii- Timbul berbagai-bagai masalah kebudayaan dan sosial

Q6: 2 sebab pentingnya “humanware”
i- Sumber daya manusia adalah faktor pengeluaran yang paling penting dan merupakan asas bagi nilai pasaran semua produk yang dikeluarkan
ii- Manusia adalah makhluk psikologi yang produktivitinya mungkin naik atau turun bergantung kepada motivasi kerjanya

Q7: Matlamat utama pemantauan teknologi adalah untuk mengenalpasti perubahan aplikasi teknologi di persekitaran dan seterusnya membuat keputusan yang sewajarnya. Ia juga digunakan untuk mengenalpasti dan menilai peluang dan ancaman dalam pasaran. Ia juga turut digunakan untuk penyelidikan dan pembangunan khususnya dari aspek penilaian pembangunan produk dan produk yang baru.

Q8: Kitaran hayat teknologi merupakan kitaran produk yang baru memasuki ke dalam pasaran. Inovasi yang dilakukan dalam kitaran hayat teknologi akan menjadikan firma yang berjaya membangunkan aplikasi teknologi akan mendahului pesaing lain.

Q9: Kawalan dalam pengurusan perniagaan merupakan fungsi pengurusan untuk setiap peringkat dalam struktur pengurusan. Terdapat tiga bentuk kawalan utama dalam pengurusan perniagaan iaitu kawalan kewangan, contohnya perbelanjaan, kawalan operasi, contohnya budaya organisasi, dan kawaln tingkah laku, contohnya disiplin.

Q10: Persekitaran teknologi merupakan aspek polisi pemindahan teknologi sesebuah negara. Jenis-jenis teknologi dan peralatan yang boleh didapati secara penggunaan teknologi dalam sesebuah masyarakat. Teknologi akan menentukan jenis struktur organisasi. Contohnya kemajuan dalam teknologi maklumat menyebabkan sebahagian syarikat antarabangsa maju.

Q11: Perbezaan antara mod inovasi eksternal dan mod inovasi kerjasama ialah mod inovasi eksternal iaitu strategi penggabungan dan pemilikan, ia juga merupakan strategi yang paling sesuai, seperti dalam keadaan persekitaran pasaran yang tidak stabil, ia juga memerlukan perbelanjaan yang besar dan seringkali berakhir dengan kegagalan. Manakala mod kerjasama pula dapat mengurangkan kos pengeluaran disebabkan tidak lagi perlu membangun dan menghasilkan sumber dan kebolehan baru dalam firma.

Q12: 4 faktor penghalang yang membawa kepada kegagalan proses inovasi:
i- posisi yang tidak kompetitif
ii- andaian pasaran yang tidak tepat
iii- prestasi teknikal yang rendah
iv- kepakaran pengeluaran yang terhad

Q13: 4 perbezaan di antara teknologi servis dan teknologi pengeluaran ialah, teknologi servis mempunyai keketaraan yang bersifat subjektif dan relatif, penyertaan pelanggan terlebih langsung, pemasaan yang tidak boleh disimpan, dan insentif yang lebih berorientasikan buruh. Manakala teknologi pengeluaran pula, menghasilkan output yang ketara, ia juga merupakan satu rahsia syarikat, ia juga boleh disimpan, dan ia kurang menggunakan tenaga buruh tetapi lebih menggunakan tenaga pakar.

Q14: Ilmu pengetahuan menjadi sangat penting untuk pembangunan teknologi adalah kerana ilmu adalah komponen penting dalam menentukan prestasi, ia penting untuk menyediakan building block untuk pengurusan ilmu dalam perniagaan. Motivasi utama untuk syarikat perniagaan melaksanakan system maklumat ilmu adalah faedah yang diperoleh daripada kecekapan kos. Ia juga turut memberi tumpuan terhadap pembelajaran dan inovasi strategik Pengurusan ilmu adalah bertujuan untuk meningkatkan daya saing syarikat perniagaan melalui penghasilan produk baru.


BAHAGIAN B

Q1:


Kitaran hayat teknologi bermula dengan teknologi Pendahulu. Pada tahap ini pengusaha mengaplikasikan teknologi untuk mendahului pesaing lain. Indutri sudah berjaya mengumpul kemampuan teknologi tertentu melalui proses pembelajaran pada tahap sebelumnya. Kerajaan berperanan menyediakan tenaga pakar kejuruteraan untuk pengembangan teknologi melalui penciptaan tempatan. Contoh teknologi pendahulu adalah teknologi prototaip segera. Pengusaha yang mampu mengembangkan teknologi dengan berkesan akan memasuki fasa teknologi Utama.

Pengusaha akan mempunyai kelebihan kompetitif berbanding pesaing lain pada peringkat ini. Perkembangan ini berterusan sehingga lebih ramai pengusaha memasuki ke dalam pasaran ini. Contohnya adalah teknologi CNC. Pada tahap ini peranan terpenting kerajaan adalah meransang industri dan agensi penyelidikan kebangsaan untuk melibatkan diri ke dalam kegiatan kejuruteraan dan reka bentuk. Persaingan yang sengit antara pesaing menyebabkan kemunculan fasa yang baru.

Pada fasa teknologi Asas, teknologi yang telah dibangunkan telah digunakn oleh ramai pengguna. Contohnya adalah kamera yang digunakan pada telefon bimbit. Perkara yang paling penting adalah memberi akses kepada teknologi asing dengan kaedah pemindahan teknologi yang paling berkesan bagi keuntungan negara.


Q2:

Malaysia mampu untuk melakukan peningkatan dalam tahap teknologi.

Berteraskan ilmu

Ilmu pengetahuan menjadi sangat penting untuk pembangunan teknologi adalah kerana ilmu adalah komponen penting dalam menentukan prestasi, ia penting untuk menyediakan building block untuk pengurusan ilmu dalam perniagaan. Motivasi utama untuk syarikat perniagaan melaksanakan system maklumat ilmu adalah faedah yang diperoleh daripada kecekapan kos. Ia juga turut memberi tumpuan terhadap pembelajaran dan inovasi strategik Pengurusan ilmu adalah bertujuan untuk meningkatkan daya saing syarikat perniagaan melalui penghasilan produk baru.

Menentukan standard prestasi.

Taraf dan sasaran boleh ditentukan dari segi semua bibang perniagaan temasuk produktiviti, kualiti dan inovasi. Kemajuan yang bersandarkan tanda aras ini dapat dinilai secara berterusan. Kelemahan yang mengonkong perniagaan dapat daripada terus berkembang boleh dikenalpasti dengan mudah dan cepat. Ia juga dapat mengenalpasti kelewatan dan pembaziran.
Cabaran utama komuniti usahawan adalah untuk membentuk indeks tanda aras yang realistik dan praktikal.

Menggalakkan perkongsian strategik.

Perkongsian ini berfaedah terutamanya kepada syarikat kecil yang tidak mempunyai kemahiran dan sumber untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan. Perkongsian dengan badan akademik dan universiti boleh dilakukan untuk mengeksploitasikan kemampuan penyelidikan mereka.
Usahawan tempatan perlu membentuk program yang boleh mengenal pasti dan terokai pelbagai bentuk kemudahan pakatan kerjasama yang dapat mengukuhkan perusahaan mereka.

Mempertingkatkan Kapasiti.

Untuk memastikan sesebuah perniagaan mampu bertahan dalam persekitaran perniagaan yang sentiasa berubah-ubah, para usahawan perlu melakukan pelaburan secara berterusan untuk tingkatkan keupayaan. Usahawan juga perlu mempunyai wawasan walaupun dalam keadaan yang tertekan.
Penting juga untuk membina kapasiti organisasi yang fleksibel dan berupaya menyesuaikan dengan persekitaran yang berubah.Pelaburan dalam budaya syarikat juga memberi sumbangan positif kepada prestasi firma di samping tingkatkan kapasiti.

eddy said...

BAHAGIAN A
1.Kaedah Delpi merujuk kepada satu kaedah untuk mengatasi kelemahan dalam pendekatan jawatan kuasa dengan mengunakan panel pakar yang berkerja secara sistematik untuk mengenal pasti inovasi teknologi yang realistik bagi sebuah syarikat.Instrumen yang digunakan ialah set soal selidik yang standard kepada setiap pakar dalam panel tersebut dan akan dianalisis.

2.Struktur fungsian merujuk kepada pembentukan kumpulan atau pasukan kerja mengikut bidang kerja masing-masing seperti kewangan dan pengeluaran.Manakala pengurusan projek lightweiht adalah dalam pasukan pengurusan projek lighweight sekurang-kurangnya terdapat seorang pengurus yang bertanggungjawap secara spesifik terhadap pelaksanaan dan pemantauan sesuatu projek.

3.Inovasi bersifat evolusi yang berbentuk adaptasi,pembaikan dan penambahan produk atau perkhimatan yang sedia ada,contohnya inovasi komputer peribadi daripada generasi pertama sehinggalah ke generasi yang ada pada hari ini.Manakala inovasi bersifat revolusi yang berbentuk penghasilan produk atau perkhimatan yang serba baru seperti komunikasi tanpa wayar.

4.Terdapat empat objektif utama program ofset iaitu pengunaan sumber tempatan secara optimum,mengalakan pertumbuhan industri tempatan,pemindahan teknologi dan meningkatkan eksport negara.

5.Dua contoh kesan negatif kemasukan pekerja asing iaitu budaya lepak di tepi jalan dan pekeja tempatan menggangur.

6."Humanware" penting kerana sebagai pengerak kepada teknologi dan juga manusia adalah makhluk yang mempunyai kecergasan,mampu berfikir,menganalisis,menemui dan mengembangkan maklumat yang penting untuk mencipta kemakmuran.

7.Teknologi perlu dipantau adalah untuk membantu dalam agihan sumber perusahaan sama ada dalam bentuk kewangan,pekerja atau kemudahan.Pemantauan teknologi juga digunakan untuk mengenal pasti dan menilai peluang dan ancaman dalam pasaran.Contohnya apabila Microsoft mendapat tahu perancangan Netscape untuk membangunkan teknologi browser yang baru,Bill Gates telah memperuntukkan kewangan yang besar dan mengerahkan ramai staf untuk memyiapkan projek Microsoft Internet Explorer.

8.Pentingnya untuk memahami kitar hayat teknologi kerana pengusaha yang berjaya membangunkan aplikasi teknologi akan mendahului pesaing lain.Contohnya teknologi prototaip segera.Untuk memastikan teknologi yang digunakan tidak ketinggalan zaman.Contohnya mesin taip.

9.Kawalan ialah satu proses untuk menilai dari semasa ke semasa sama ada kerja yang dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi menjurus kepada mencapai matlamat yang telah ditentukan.Terdapat beberapa bentuk kawalan iaitu kawalan kewangan,operasi dan tingkah laku.Contohnya belanjawan,budaya organisasi dan displin kerja.

10.Persekitaran teknologi merangkumi aspek polisi pemindahan teknologi sesebuah negara.Teknologi

Nurul Shazila said...

sambungan skema jawapan
Q8 pentingnya untuk memahami kitaran hayat teknologi adalah untuk memastikan dimanakah tahap teknologi itu berada, samaada ianya teknologi pendahulu, teknologi utama atau teknologi asas. Sebagai contoh, nokia sentiasa menjadi pendahulu dalam teknologi secular yang membawa banyak kelebihan kepada organisasinya.

Q9 kawalan merupakan fungsi pengurusan pada setiap peringkat dalam struktur pengurusan. Terdapat 3 bentuk kawalan utama dalam pengurusan perniagaan iaitu kawalan kewangan seperti belanjawan, kawalan operasi seperti budaya organisasi, kawalan tingkah laku seperti disiplin kerja.


Q10 persekitaran teknologi merangkumi aspek polisi pemindahan teknologi sesebuah Negara. Jenis2 teknologi dan peralatan yng boleh didapati secara penggunan teknologi dalam sesebuah masyarakat. Teknologi akan menentukan jenis struktur organisasi. Contohnya kemajuan dalam teknologi maklumat menyebabkan sebahagian syarikat perniagaan antarabangsa di eropah menggunakan infrastruktur dan tenaga mahir yang ada di India untuk menguruskan bahagian pengurusan kewangan.

Q11 Mod inovasi eksternal ialah pembangunan produk dan perkhidmatan yang melibatkan entiti luar sepenuhnya.

Mod inovasi kerjasama ialah sesebuah firma membangunkan produk dan perkhidmatan baru dengan kerjasama entity luar. Contohnya UniversitiQ12 -Andaian pasaran yang tidak tepat
-Sumber kewangan yang tidak cukup
-Kepakaran pengeluaran yang terhad
-Posisi yang tidak kompetitif

Q13 perbezaan antara teknologi servis dengan teknologi pengeluaran ialah teknologi servis mempunyai keketaran bersifat subjektif dan relative, penyertaan pelanggan terlibat secara langsung, pemasaan dimana tidak boleh disimpan serta intensif buruh dimana lebih berorientasikan buruh, manakala teknologi pengeluaran pula menghasilkan output yang ketara, satu rahsia syarikat, boleh disimpan, kurang menggunakan tenaga buruh dan lebih menggunakan tenaga pakar.

Q14 Dalam menentukan prestasi dimana penting untuk menyediakan Building Block untuk pengurusan ilmu dalam perniagaan.selain itu, mendapatkan faedah kecekapan kos dengan melaksanakan system maklumat dimana perlu mengenal pasti ilmu yang diperlukan dalam sesebuah syarikat dan menyebarkan serta menstruktur ke semua bahagian

SOALAN ESEI.

Q1 kitaran hayat teknologi pada kebiasaanya bermula dengan teknologi pendahulu dimana ia berada pada fasa pembanguna prototaip pada kitaran hayat teknologi. Pada tahap ini, pengusaha yang berjaya membangunkan aplikasi teknologi atau teknologi yang pertama yang akan mendahului pesaing lain. Contohnya teknologi CNC. Perkembangan ini akan berterusan sehinggalah terdapat lebih ramai pengusaha lain yang cuba mengikut dan mengeluarkan teknologi yang sama. Akhirnya apabila teknologi ini sudah banyak dan telah biasa digunakan, ia memasuki fasa yang ketiga iaitu fasa teknologi asas. Conthnya telefun bimbit.


Q2 pada pendapat saya cara yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan teknologi Malaysia adalah berteraskan ilmu dimana kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan kerana komponen penting dalam menentukan prestasi yang terbaik adalah dengan menyediakan Bilding Block. Selain itu, kita juga ada motivasi dalam sesebuah syarikat yang mana menggunakan system maklumat untuk mendapatkan faedah yang akan dipeolehi daripada kecekapan kos dengan mengenalpasti ilmu yang diperlukan dalam syarikat kita. Seterusnya menyebarkan maklumat dan menstruktur maklumat ke semua bahagian. Motivasi seterusnya adalah bagi pengurusan maklumat dengan memberi tumpuan terhadap pembelajaran dan inovasi stratregik. Ia bertujuan untuk meningkatkan daya saing syarikat melalui penghsilan produk baru.
Selain itu, kia perlu menentukan standard prestasi dimana ianya [erlu di tanda menggunakan tanda aras. Ini merupakan cara yang terbaik. Ia bertujuan untuk mengawal dan memeriksa kemajuan prestasi dari semasa ke semasa. Taraf dan sasaran juga boleh ditentukan dari segi semua bidang perniagaan termasuklah produktiviti, kualiti dan inovasi. Perniagaan yang menggunakan tanda aras ini dapat dinilai secara berterusan.
Kita juga perlu menggalakkan perkongsian strategic dimana perkongsian tersebut berfaedah kepada pekongsi yang lain. Dengan erti kata lain, perkongsian strategic ini adalah apa yang syarikat kita sumbang pada syarikat lain dan apa yang syarikat lain sumbang pada syarikat kita.
Mempertingkatkan kapasiti dimana ianya berkaitan dengan pelaburan. Dimana dengan meningkatkan teknologi dalam syarikat kita , maka pelaburan syarikat juga akan meningkat.

A said...

1 kaedah Delphi ialah satu kaedah untuk mengatasi kelemahan dalam pendekatan jawawtankuasa dengan menggunakan satu panel pakar yang bekerja secara sistematik untuk mengenal pasti inovasi teknologi yang realistik bagi sesebuah syarikat.

2. Projek Lightweight mempunyai seorang staf sebagai penghubung yang diletakkan dalam satu jawatankuasa kerja untuk tujuan penyelarasan manakala pasukan pengurusan.

Projek fungsional adalah pasukan kerja yang diketuai oleh seorang pengurus fungsian yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ahli pasukannya sahaja.

3 evolusi
- penambahan dan pembaikan pada sesuatu produk yang sedia ada.
revolusi
- penghasilan produk dan perkhidmatan yang serba baru. contoh : komunikasi tanpa wayar

4 penggunaan sumber tempatan secara optimum
- meningkatkan keupayaan eksport negara.
- pemindahan teknologi
- mengurangkan pengaliran keluar wang asing.

5 - menutup peluang pekerjaan untuk pekerja tempatan
- wujud perbezaan budaya

6 - humanware adalah makhluk yang mempunyai kecerdasan yang amat tinggi dalam memanipulasi teknologi
- makhluk yang psikologi di mana manusia mempunyai motivasi dalam menentukan tahap produktiviti serta efisyen dan efektif dalam melakukan sesuatu perniagaan.

7 - teknologi perlu di pantau untuk mengenal pasti perubahan aplikasi teknologi di persekitaran.
- membuat keputusan sewajarnya. selain itu ia dapat mengenal pasti peluang dan ancaman yang ada di dalam pasaran

8 pentingnya untuk memahami kitaran hayat teknologi adalah untuk memastikan di mana tahap teknologi itu berada sama ada ianya teknologi pendahulu, teknologi utama, atau teknologi asas. sebagai contoh nokia sentiasa menajdi pendahulu dalam teknologi talifon bimbit yang membawa banyak kelebihan kepada organisasinya.

9 kawalan merupakan fungsi pengurusan dalam setip tingkat dalam struktur pengurusan. terdapat 3 bentuk kawalan utama dalam pengurusan perniagaan iaitu kawalan kewangan seperti belanjawan, kawalan operasi iaitu budaya organisasi dan kawalan tingkah laku seperti displin kerja.

10 Persekitaran teknologi merangkumi aspek polisi pemindahan teknologi,jenis-jenis teknologi dan peralatan yang didapati serta cara penggunaan teknologi dalam sesebuah masyarakat.Teknologi menentukan struktur organisasi.contohnya kemajuan dalam teknologi maklumat menyebabkan sebahagian syarikat perniagaan antarabangsa di Eropah menggunakan infrasturktur dan sumber tenaga yang mahir untuk menguruskan bahagian pengurusan kewangan.

11 mod inovasi luaran
- pembangunan produk dan perkhidmatan yang melibatkn entiti luar yang sepenuhnya
mod inovasi kerjasama
- sesebuah firma membangunkan produk dan perkhidmatan baru dengan kerjasama entiti luar
12 projek lightweight mempunyai seorang yang bersifat penghubung yang diletakkan dalam satu jawatan kuasa kerja bertujuan untuk penyelarasan manakala pasukan pengurusan projek fungsian adalah setiap pasukan kerja diketuai oleh seorang pengurus fungsian yang bertanggungjawab terhadap ahli pasukannya.

13 Teknologi Servis
-bersifat subjektif dan relatif
-pelanggan terlibat secara langsung
-Pemasaan-tidak boleh disimpan
-Lebih berorientasikan buruh

Teknologi Perniagaan
-Menghasilkan output yang ketara.
-rahsia syarikat
-produk boleh disimapan
-Lebih menggunakan tenaga pakar.

14 - penting dalam menentukan prestasi dengan menyediakan (building block) untuk pengurusan ilmu dan perniagaan.
- merupakan motivasi utama dalam organisasi untuk melaksanakan sistem maklumat yang berkaitan dengan ilmu.
- memastikan pendedahan baru yang digunakan untuk mendapatkan kelebihan saingan.

dausteady said...

Q8 pentingnya untuk memahami kitaran hayat teknologi adalah untuk memastikan dimanakah tahap teknologi itu berada, samaada ianya teknologi pendahulu, teknologi utama atau teknologi asas. Sebagai contoh, nokia sentiasa menjadi pendahulu dalam teknologi secular yang membawa banyak kelebihan kepada organisasinya.

Q9 kawalan merupakan fungsi pengurusan pada setiap peringkat dalam struktur pengurusan. Terdapat 3 bentuk kawalan utama dalam pengurusan perniagaan iaitu kawalan kewangan seperti belanjawan, kawalan operasi seperti budaya organisasi, kawalan tingkah laku seperti disiplin kerja.


Q10 persekitaran teknologi merangkumi aspek polisi pemindahan teknologi sesebuah Negara. Jenis2 teknologi dan peralatan yng boleh didapati secara penggunan teknologi dalam sesebuah masyarakat. Teknologi akan menentukan jenis struktur organisasi. Contohnya kemajuan dalam teknologi maklumat menyebabkan sebahagian syarikat perniagaan antarabangsa di eropah menggunakan infrastruktur dan tenaga mahir yang ada di India untuk menguruskan bahagian pengurusan kewangan.

Q11 Mod inovasi eksternal ialah pembangunan produk dan perkhidmatan yang melibatkan entiti luar sepenuhnya.
Mod inovasi kerjasama ialah sesebuah firma membangunkan produk dan perkhidmatan baru dengan kerjasama entity luar. Contohnya UniversitiQ12 Andaian pasaran yang tidak tepat
Sumber kewangan yang tidak cukup
Kepakaran pengeluaran yang terhad
Posisi yang tidak kompetitif

Q13 perbezaan antara teknologi servis dengan teknologi pengeluaran ialah teknologi servis mempunyai keketaran bersifat subjektif dan relative, penyertaan pelanggan terlibat secara langsung, pemasaan dimana tidak boleh disimpan serta intensif buruh dimana lebih berorientasikan buruh, manakala teknologi pengeluaran pula menghasilkan output yang ketara, satu rahsia syarikat, boleh disimpan, kurang menggunakan tenaga buruh dan lebih menggunakan tenaga pakar

Q14 Dalam menentukan prestasi dimana penting untuk menyediakan Building Block untuk pengurusan ilmu dalam perniagaan.selain itu, mendapatkan faedah kecekapan kos dengan melaksanakan system maklumat dimana perlu mengenal pasti ilmu yang diperlukan dalam sesebuah syarikat dan menyebarkan serta menstruktur ke semua bahagian.

SOALAN ESEI.
Q1 kitaran hayat teknologi pada kebiasaanya bermula dengan teknologi pendahulu dimana ia berada pada fasa pembanguna prototaip pada kitaran hayat teknologi. Pada tahap ini, pengusaha yang berjaya membangunkan aplikasi teknologi atau teknologi yang pertama yang akan mendahului pesaing lain. Contohnya teknologi CNC. Perkembangan ini akan berterusan sehinggalah terdapat lebih ramai pengusaha lain yang cuba mengikut dan mengeluarkan teknologi yang sama. Akhirnya apabila teknologi ini sudah banyak dan telah biasa digunakan, ia memasuki fasa yang ketiga iaitu fasa teknologi asas. Conthnya telefun bimbit.


Q2 pada pendapat saya cara yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan teknologi Malaysia adalah berteraskan ilmu dimana kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan kerana komponen penting dalam menentukan prestasi yang terbaik adalah dengan menyediakan Bilding Block. Selain itu, kita juga ada motivasi dalam sesebuah syarikat yang mana menggunakan system maklumat untuk mendapatkan faedah yang akan dipeolehi daripada kecekapan kos dengan mengenalpasti ilmu yang diperlukan dalam syarikat kita. Seterusnya menyebarkan maklumat dan menstruktur maklumat ke semua bahagian. Motivasi seterusnya adalah bagi pengurusan maklumat dengan memberi tumpuan terhadap pembelajaran dan inovasi stratregik. Ia bertujuan untuk meningkatkan daya saing syarikat melalui penghsilan produk baru.
Selain itu, kia perlu menentukan standard prestasi dimana ianya [erlu di tanda menggunakan tanda aras. Ini merupakan cara yang terbaik. Ia bertujuan untuk mengawal dan memeriksa kemajuan prestasi dari semasa ke semasa. Taraf dan sasaran juga boleh ditentukan dari segi semua bidang perniagaan termasuklah produktiviti, kualiti dan inovasi. Perniagaan yang menggunakan tanda aras ini dapat dinilai secara berterusan.
Kita juga perlu menggalakkan perkongsian strategic dimana perkongsian tersebut berfaedah kepada pekongsi yang lain. Dengan erti kata lain, perkongsian strategic ini adalah apa yang syarikat kita sumbang pada syarikat lain dan apa yang syarikat lain sumbang pada syarikat kita.
Mempertingkatkan kapasiti dimana ianya berkaitan dengan pelaburan. Dimana dengan meningkatkan teknologi dalam syarikat kita , maka pelaburan syarikat juga akan meningkat.